سرمایه اجتماعی، عوامل موثر بر نوآوری

3- نوآوری اداری: به رویه ها، سیاست ها و اشکال سازمانی جدید اشاره دارد(جیمنز- جیمنز1 ، 2008). شامل تغییراتی است که سیاست ها ، تخصیص منابع و دیگر فاکتورهای مرتبط با ساختار اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد(دفت2، 1978).
در واقع منظور از نوآوری اداری این است که تا چه میزان مدیران از سیستم های نوین مدیریتی در اداره کردن استفاده می کنند. شاخص های کلیدی سنجش این بعد عبارتند از:
– جستجوی سیستم های اداری جدید
– پیشتاز بودن در ارایه سیستم های جدید
– ایجاد ساختارها و روابط درون سازمانی جدید(چوپانی، 1390).
تحقیقات زیادی حول متغیرهای پیش بین نوآوری سازمانی صورت گرفته است که سرمایه فکری به عنوان یکی از عوامل موثر بر نوآوری سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت. زیرا می توان استدلال کرد که سرمایه فکری در سازمان ها می توانند توانایی نوآوری کارکنان را افزایش داده و در مراحل بعدی سازمان های سنتی را به سمت سازمان های نو آوری سوق دهد. تحقیقات اخیر در زمینه ارتباط بین سرمایه فکری و نوآوری نیز گویای تاثیر مستقیم دارایی های دانشی بر نوآوری و عملکرد می باشد.
هوانگ و هیوئه3 (2007) رابطه سرمایه فکری و عملکرد در شرکت های مهندسی تایوان را مورد بررسی قرار داد.نتایج نشان داد که همبستگی مثبتی بین سه جزء سرمایه فکری و عملکرد تجاری وجود دارد. بالاترین همبستگی مربوط به سرمایه انسانی و بعد از آن مربوط به سرمایه رابطه ای بود همچنین همبستگی مثبتی بین سه جزء سرمایه فکری( انسانی ، ساختاری و مشتری) وجود داشت.
Geemnz-Geemnz 2- Dft 3-Huang & Hiuee
زرنلر1 و همکاران(2008) تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد نوآوری را مورد بررسی قرار دادند. آن ها در پژوهش خود تحت عنوان «سرمایه فکری و عملکرد نوآوری» به تحلیل و کنکاش اثرات سرمایه فکری بر نوآوری پرداختند. یافته های پژوهش نشان داد که سه نوع سرمایه فکری و عملکرد نوآوری دارای رابطه مثبت و معناداری هستند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که بالا بودن نرخ رشد صنعت نیز رابطه مثبت و معنادار سه نوع سرمایه فکری با عملکرد نوآوری را تایید کرد.
2-11-1- بررسی رابطه سرمایه فکری بر نوآوری
شکل زیر به مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته در این زمینه که نشان دهنده نقش و رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن (سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) با نوآوری سازمانی است، طراحی شده است.
شکل 2-2: بررسی رابطه سرمایه فکری بر نوآوری
2-12- پیشینه سرمایه فکری
2-12-1- پژوهش های داخلی
.
1- Zrenler
بهنام شهانی و احمد علی خائف الهی (1388) تحقیقی را تحت عنوان بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران در تهران انجام دادند. مهرداد مدهوشی و مهدی اصغرنژاد امیری (1387)تحقیقی تحت عنوان سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها انجام دادند و رابطه مثبتی را بین ابعاد سرمایه فکری و بازده مالی آن پیدا نمودند
ویدا مجتهد زاده و سید حسین علوی طبری و مهرناز مهدی زاده(1388) تحقیقی را تحت عنوان سرمایه فکری و عملکرد صنعت بیمه را انجام دادند. مصطفی آشنا، حمیدرضا یوسفی و فرزانه صادقی (1388) در تحقیق خود تحت عنوان سرمایه فکری، سرمایه ای ارزشمند برای سازمان امور مالیاتی کشور به این مساله پرداختند و به رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد سرمایه فکری یافتند.
اصغر مشبکی و بهروز قلیچ لی(1385) در تحقیقی به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در دو شرکت خودروسازی پرداختند که نتایج تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر هر یک از ابعاد سرمایه فکری دارد.
2-12-2- پژوهش های خارجی
قبل ازدهه 1980 آقای جان گالبریت اولین کسی بود که از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد.