هنجارهای مشترک:
هنجارهای مشترک در اصطلاح جامعه شناسی، به یک الگوی رفتاری گفته می شود که فرد روابط و کنش‌های خود را در اجتماع بر اساس آن تنظیم می کند. اکثریت جامعه خود را به آن پایبند می دانند هنجارها سبب تقویت استحکام نظام اجتماعی(عادات و رسوم) می شود.(رفیع پور،1377،60)
ساختار:ساختار سازمانی تصریح میکند که وظایف ،چگونه تخصیص داده شوند ،چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند ؟
ساختار را به عنوان یکی از اجزا سازمان ،که از عنصر پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز تشکیل شده ،تعریف می کنیم .
پیچدگی:پیچیدگی ،حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد . همچنین میزان تخصص گرایی ، تقسیم کار و تعداد سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند .
تمرکز:تمرکز به جایی که اختیار تصمیم گیری در انجا متمرکز است ، اشاره دارد .
رسمیت :حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش ،به قوانین ،مقررات و رویه ها متکی است،رسمیت نام دارد .
فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق
بخش اول: سرمایه اجتماعی
2-1) مقدمه
واژه سرمایه اجتماعی روشی است برای مفهوم بخشیدن به منابع غیر قابل لمس جامعه، منابعی چون اعتماد و ارزشهای مشترکی که بر اساس آنان زندگی روزمره قوام مییابد به سرمایه اجتماعی در متون بین المللی علوم اجتماعی، توجه خاصی شده است، و این توجه بیش تر ناشی از کارهای افرادی چون پیرباردیو در فرانسه و جیمز کلمنو رابرت پاتنم در ایالات متحده بوده است. این مفهوم به عنوان ابزاری در علوم سیاسی و علوم اجتماعی به کار گرفته شده است تا از هم پاشیدگی در انسجام و نابودی ارزشهای اجتماعی را در جوامع غربی به نمایش در آورد(جان فیلد، پشت جلد).
سرمایه اجتماعی واقعا” ایده نویی نیست، شرایطی که موجب شده است این مفهوم به گونه ای مطرح شود تا مردم به آن فکر کنند و اهمیت و فایده آن را تشخیص دهند، نو است.
سرمایه اجتماعی به عنوان روابطی که افراد با هم ایجاد می‌کنند در دهه ۱۹۹۰ مفهوم مهمی شد، و در رشته های علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. با زمینه مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت از گذشته وجود داشته، بررسی سرمایه اجتماعی در این محدوده و استفاده از آن در مطالعات سازمانی به سرعت افزایش یافته است.
سرمایه اجتماعی سازمانی، به عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان تعریف می شود که از طریق گرایش به هدف جمعی و اعتماد مشترک سطوح اعضا مشخص شده است. سرمایه اجتماعی به عنوان ویژگی جمعی، محصول فرعی فعالیت های سازمانی دیگری است که مکمل عمل جمعی محسوب می شوند، و به عنوان پدیده های مدیریتی دارای ویژگیهای اعتماد، هنجارها، ارزش ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه ها است.
علت توجه سازما نها به سرمایه اجتماعی در سال های اخیر؛ اهمیت سازمان بر مبنای دانش، و رشد اقتصادی شبکه ای شده، می دانند. سرمایه اجتماعی بنابر ماهیت خود می تواند مزایا و معایبی برای سازمان داشته باشد، و توسعه سرمایه اجتماعی مستلزم درک هزینه ها و منافع نسبی ناشی از آن است که توجه به آن برای مدیران علاقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه ضروری است. (فقیهی،فیضی،1385، 23)
2-2) ریشه شناسی سرمایه اجتماعی
2-2-1) سرمایه
کلمه capital ریشه در زبان لاتین دارد«Capitalis» به معنی “متعلق به رأس بودن” می باشد . در ابتدا در زبان لاتین capital را the head caput (وشکل های دیگر مرتبط با capit بود) می گفتند. به گفته داپلیسز(2002)“caput” چندین تعریف جالب دیگر نیز دارد:« یک چیز ضروری و حیاتی ، یک نقطه شروع برای توسعه یافتن، یک آغار تکان دهنده ، یا رهبرییک کار، و یک مجموعه منابع یا سرمایه» بنابراین caput به معنی سرمایه می باشد، پولی که برای رسیدن به اهداف بکار برده می شود(pawar, 2006 :217).