سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صلح و امنیت بین المللی

Checklist and pen

مبحث اول: وظایف دولتها
بر اساس بیانیه کشور های عضو، ایشان وظیفه دارند تا مطابق با نیازهایشان در حفظ نظم عمومی، حفاظت از منافع امنیتی حیاتیشان و اجرا نمودن تعهداتی که در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، با بنگاههائی که در خاک آنها فعالیت می کنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل اتباعِ دیگر دول عضو می باشد، بر اساس قوانین، مقررات و رویه های اجرائیشان که مطابق با قوانین بین الملل بوده سازگار و هماهنگ شوند، به نحوی که این هماهنگی و سازگاری کمتر از حدی که در موقعیت مشابه برای بنگاههای داخلی خودشان صورت می گیرد نباشد.
مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو
از آنجائی که وظایف کشورهای در قبال OECD بطور کامل و مبسوط در خود متن بیانیه آمده است، از توضیح و تشریح درباره آن کاسته و خود متن را منعکس می نماییم:
دولتهای عضو با در نظر گرفتن:
اینکه سرمایه گذاری بین المللی در اقتصاد جهانی نقش اهمیت ویژه ای دارد، و در توسعه کشور ایشان مشارکت چشم گیری داشته است؛
اینکه بنگاههای چند ملیتی در این پروسه نقش مهمی را بازی می کنند؛
اینکه مشارکت بین المللی می تواند اوضاع سرمایه گذاری خارجی را بهبود بخشیده و مشارکت مثبتی را که بنگاههای چند ملیتی می توانند نسبت به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی انجام داده را تشویق، و اختلافاتی را که ممکن است از عملرکردشان حاصل شود را کاهش داده و حل نماید؛
اینکه منافع مشارکت بین المللی با مورد بحث قرار دادن موضوعاتی که مربوط به سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی می باشد، از طریق چارچوبی متوازن از ابزارهائی که به یکدیگر مربوط می باشند، بهبود پیدا می کند؛
 بیان می دارند:
که ایشان مشترکا به بنگاههائی که در قلمرو یا از قلمرو ایشان فعالیت می کنند توصیه می نمایند تا از دستور العمل ها متابعت نمایند؛
1. که دولتهای عضو می بایست تا مطابق با نیازهایشان در حفظ نظم عمومی، حفاظت از منافع امنیتی حیاتیشان و اجرا نمودن تعهداتی که در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، با بنگاههائی که در خاک آنها فعالیت می کنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل اتباعِ دیگر دول عضو می باشد، بر اساس قوانین، مقررات و رویه های اجرائیشان که مطابق با قوانین بین الملل بوده سازگاری و هماهنگی نمایند، به نحوی که این سازگاری و هماهنگی کمتر از حدی که در موقعیت مشابه برای بنگاههای داخلی خودشان صورت می گیرد نباشد؛
2.اینکه دولتهای عوض “معاهدات ملی” را نسبت به کشورهای غیر از دول عضو نیز رعایت خواهند نمود؛
3.اینکه دولتهای عضو مجاهدت خواهند نمود تا مطمئن شوند که بخش های فرعی و زیرمجموعی قلمرو آنها نیز “معاهدات ملی” را مرعی خواهند داشت؛
4.اینکه این بیانیه ارتباطی با حق دولتهای عضو در قانونگذاریِ ورودی سرمایه گذاری خارجی یا شرایط ثبت و تاسیس بنگاههای خارجی ندارد؛
اینکه مشارکت ایشان با نگاه بر اجتناب یا کاستن از تحمیل الزامات متعارض بر بنگاههای چند ملیتی خواهد بود. (این شماره و شماره i اشاره به ضمیمه شماره یک و دو دارد)
1. اینکه ایشان نیاز به قوی ساختن مشارکتشان در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به رسمیت شناخته و تصدیق می نمایند؛
2. اینکه بر این اساس ایشان نیاز به اهمیت دهی مناسب به منافع دولتهای عضو، که به موجب قوانین، مقررات و رویه های اجرائی خاصی در این زمینه، که سنجش نامیده می شود، تحت تاثیر قرار گرفته است را با ایجاد انگیزه ها و موانعی بر سرمایه گذاری خارجی مستقیم، مورد شناسائی و تصدیق قرار خواهند؛
3.اینکه دولتهای عضو مجاهدت می نمایند تا چنین امثال چنین سنجش ها را تا حد ممکن شفاف سازند، به نحوی که اهمیت و جهت آنها بتواند معلوم گردد و اینکه اطلاعات مورد نیاز در خصوص آنها بتواند به راحتی قابل دسترس باشد؛
اینکه ایشان آماده اند تا مطابق با تصمیمات شورا به یکدیگر در خصوص مسائل فوق مشورت دهند؛
اینکه ایشان مسائل فوق را بصورت دوره ای و در فواصل معین با نگاه بر بهبود بخشیدن تاثیر مشارکت اقتصادی بین المللی میان دولتهای عضو در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی، مرور خواهند کرد.
مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده
گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن
در تاریخ 4 می ماه 2010، دولتهای 42 کشور عضو و غیر عضوی که به بیانیه OECD در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی و آراء مربوطه ملحق شده بودند، امر به روز رسانی دستور العمل ها را شروع نمودند تا تغییرات موجود در دورنمای سرمایه گذاری بین المللی و بنگاههای چند ملیتی را از زمان آخرین به روز رسانی آن در سال 2000 منعکس نمایند.
تجدید نظر صورت گرفته در دستور العمل ها و آراء مربوطه از سوی 42 کشور عضو در 25 می ماه 2011 در پنجاهمین نشست اداری سالانه مورد تصویب قرار گرفت.
هدف از بروز رسانی