سرمایه ی اجتماعی، تحلیل واریانس

Copy space. New arrows painted on asphalt. Direction future.

جدول (4-16) مقایسه میانگین نمرات سرمایه ی اجتماعی بر حسب سن…………………………………………………..81
جدول (4-18)آزمون لوین برای یکسانی واریانس ها بر اساس متغیر های جمعیت ساختاری(سابقه) 82
جدول (4-19) مقایسه میانگین نمرات سرمایه ی اجتماعی بر حسب سابقه 82
جدول (4-19) مقایسه میانگین نمرات سرمایه ی اجتماعی بر حسب سابقه 82
جدول (4-21)آزمون لوین برای یکسانی واریانس ها……………………………………………………………………………..83
جدول (4-22) مقایسه میانگین نمرات سرمایه ی اجتماعی بر حسب مدرک 83
جدول (4-23): نتایج تحلیل آزمون تی مستقل برای متغیر جنس 84
جدول (4-24) مقایسه میانگین نمرات سرمایه ی اجتماعی بر حسب سن…………………………………………………..84
جدول (4-25)آزمون لوین برای یکسانی واریانس ها بر اساس متغیر های جمعیت ساختاری(سابقه) 85
جدول (4-26) مقایسه میانگین نمرات سرمایه ی اجتماعی بر حسب سابقه 85
جدول (4-27) مقایسه میانگین نمرات سرمایه ی اجتماعی بر حسب سابقه 85
جدول (4-28)آزمون لوین برای یکسانی واریانس ها………………………………………………………………………………86
جدول (4-29) مقایسه میانگین نمرات سرمایه ی اجتماعی بر حسب مدرک 86
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل4-1: توصیف اعضای نمونه برحسب متغیر جنس 71
شکل4-2: توصیف اعضای نمونه برحسب متغیر سن 72
شکل4-3: توصیف اعضای نمونه برحسب متغیر مدرک تحصیلی 73
چکیده
هدف پژوهش حاضر رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی و موفقیت شغلی نمایندگان بیمه آسیا استان اصفهان در سال 1393 بود. بنابراین از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی –همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش کلیه نمایندگان بیمه آسیا استان اصفهان با تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش برای پیش بینی حجم نمونه، از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.ابزار پژوهش پرسشنامه ی استاندارد شده سرمایه ی اجتماعی که سه جنبه شامل سرمایه ی ساختاری، ارتباطی و شناختی و پرسشنامه محقق ساخته موفقیت شغلی را می سنجد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی، سازه استفاده شد. چند مرتبه متوالی در اختیار اساتید متخصص قرار گرفت که در هر مرحله اصلاحات پیشنهادی لازم در پرسشنامه اعمال گردید.پایایی پرسشنامه 89/0 تعیین گردید که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود.پس از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.در سطح توصیفی مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد،میانگین،انحراف معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده ها و فرضیه ها، آزمون های آماری تی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت.در ادامه فصل حاضر هر کدام از فرضیه ها به طور جداگانه مطرح و نتایج حاصله مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان داد که بین سرمایه ی اجتماعی و افزایش موفقیت شغلی رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد.
بین بعد ارتباطی با حقوق و مزایا ، روابط مافوق رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد ولی با مولفه ی ماهیت شغل،روابط با همکاران و ترکیب پرتفوی مناسب و ضریب خسارت کمتر رابطه ی معناداری وجود ندارد.بین بعد شناختی با حقوق و مزایا، روابط مافوق و ترکیب پرتفوی مناسب رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد ولی با مولفه ی ماهیت شغل،روابط با همکاران و ضریب خسارت کمتر رابطه ی معناداری وجود ندارد. بین بعد ساختاری با حقوق و مزایا ، ماهیت شغل، روابط با و روابط مافوق (رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد ولی با مولفه ی ترکیب پرتفوی مناسب و ضریب خسارت کمتر رابطه ی معناداری وجود ندارد.
واژه های کلیدی: سرمایه ی اجتماعی، ساختاری، ارتباطی ، شناختی، موفقیت شغلی
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه