سري هاي زماني مالي:پایان نامه نوسانات سهام

ويژگي هاي سري هاي زماني مالي

اغلب سري هاي زماني مالي از روند مشخصي برخوردار مي باشند و نوسان داده ها در آنها در طول زمان ثابت نمي باشند. ( اندرس، 2004، ص108-109)  برخي ديگر از ويژگي هاي اين نوع داده ها عبارتند از : دنباله هاي پهن، نوسانات خوشه اي، اثرات اهرمي، حافظه بلندمدت، هم حركتي در نوسان و رفتار گشت تصادفي

  • دنباله هاي پهن[1]

اولین بار باچیلر (1990) مدل گام تصادفی[2] را برای قیمت های بازار سهام پیشنهاد کرد. بر این اساس، بازده سهام یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال است؛ ولی این فرض در دهه 1960 که برای اولین بار وجود دنباله های سنگین بازدهی ها مشخص شد، مورد تردید قرار گرفت. به طور مشخص، نخستین بار مندلبروت[3] (1963) و سپس فاما[4] (1965) و مندلبورت و تیلور[5] (1967) مطرح کردند که سری بازدهی تمایل به توزیع قله ای ( لپتوکورتیک )[6] دارد. به بیان دیگر، عاملان بازار، افزایش یا کاهش های شدید بازدهی را محتمل می دانند.
مقايسه توزيع سري هاي زماني مالي از قبيل بازده سهام با توزيع نرمال نشان مي دهد كه توزيع اين داده ها دم پهن و از كشيدگي بيشتري برخوردار مي باشند. گشتاور چهارم توزيع نرمال 3 مي باشد در حاليكه در بيشتر داده هاي مالي اين مقدار بيشتر از 3 مي باشد. ( ايدمير[7]، 2002، ص1-45)

  • نوسانات خوشه اي

نوسانات خوشه ای بر متغیر بودن واریانس بازدهی در طول زمان دلالت دارد. ممکن است سری بازدهی در دوره های مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود به نمایش بگذارد. یعنی، در برخی دوره ها دارای نوسان کم و دوره های دیگر دارای نوسان زیاد باشد. در چنین شرایطی انتظار می رود که واریانس متغیر تصادفی بازدهی ثابت نبوده و تابعی از رفتار جملات خطا باشد. وجود نوسانات خوشه ای را مندلبورت (1963) این گونه بیان می کند که: ” این تمایل وجود دارد که تغییرات بزرگ با تغییرات بزرگ و در همان جهت، و تغییرات کوچک نیز با تغییرات کوچک و در همان جهت همراه باشند.” ( بلرسلو، انگل و نلسون، 1994)[8]
اين نوسانات هنگامي ظاهر مي شوند كه دوره هايي كه در آنها آرامش بر بازار حاكم است با دوره هايي كه در انها آشفتگي شديدي وجود دارد با يكديگر تلاقي مي نمايند. تغييري كه ميان اين دو رژيم كاملا متفاوت رخ مي دهد فرآيندي است كه طي آن، بازده هاي بزرگ تا رسيدن به يك وضعيت نسبتا آرام به تدريج كاهش مي يابند. (بالي و همكاران[9]، 2008)

–        اثرات اهرمي[10]

اثر اهرمی به رابطه منفی بازدهی سهام با ریسک سهام دلالت دارد. یعنی اگر بازدهی سهام افزایش یابد، میزان نوسان بازدهی سهام کاهش می یابد و برعکس. اثر اهرمی ابتدا توسط بلک[11] (1967) مطرح شد. ( بلرسلو، انگل و نلسون، 1994)  نکته مهم در این نظریه، نامتقارن بودن نوسانات نسبت به افزیش و کاهش بازده سهام است. به بیان دیگر، شوک های منفی اثر بیشتری در مقایسه با شوک ها و اخبار مثبت بر جای می گذارند.
اين ويژگي بيان مي كندكه تغييرات قيمت بانوسان همبستگي منفي دارد. (ايدمير،2002،ص1-45)

  • حافظه بلندمدت

اين ويژگي به ماندگاري شديد اثر شوك ها به ويژه درمورد داده هايي كه نوسان بالايي دارند اشاره دارد. ( ايدمير، 2002، ص1-45)  به عبارتي ديگر، شوك هاي وارده بر يك سري از داده ها ماندگاري (چسبندگي) بالايي را در طول زمان از خود نشان مي دهند. (اندرس، 2004، ص109)

  • هم حركتي در نوسان

هنگامي كه به سري هاي زماني مالي از قبيل بازده هاي نرخ ارز در بازارهاي مختلف نگاه مي كنيم متوجه اين نكته مي شويم كه تغييرات بزرگ در قيمت يك ارز با تغييرات بزرگ در قيمت ارزي ديگر با يگديگر هماهنگ مي باشند. اين موضوع، اهميت مدل هاي چندمتغيره در مدل سازي همبستگي متقابل موجود در بازارهاي متفاوت را آشكار مي سازد. ( ايدمير، 2002، ص1-45)

  • رفتار گشت تصادفي

در اين نوع از سري هاي زماني مقادير متغيرها به طور مستمر دوره هايي از افزايش و كاهش را نشان مي دهند بدون آنكه تمايلي به بازگشت به ميانگين در بلندمدت در آنها وجود داشته باشد. اين نوع رفتار گشت تصادفي از مشخصه هاي سري هاي نامانا به شمار مي رود. ( اندرس، 2004، ص109)
[1] . Thick tail
[2] . Random Walk
[3] . Mandelbort, (1963)
[4] . Fama, (1965)
[5] . Mandelbort and Taylor, (1967)
[6] . Leptokurtic
[7] . Aydemir (2002)
[8] . Bollerslev, Engel and Nelson, (1994)
[9] . Bali, T. G., Mo, H. and Tang, Y., 2008
[10] . Leverage effect
[11] . Black, (1967)
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو