سلامت و رفاه، زنان مسلمان

۳d illustration of a synapse part of a neuron or nerve cell

اعلامیه حقوق بشر نیز می نویسد:
ماده 25- الف) هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش, منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درمانده گی و بیوه گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او, وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند.
مبحث دوم: حقوق بشر در اسلام
اسلام مکتبی برای کل زندگی است و سوالی نیست که این مکتب پاسخ ندهد و نیازی نیست که جوابگو نباشد. حقوق بشر عنوانی است که غربی در قرون جدید وارد اندیشه و تفکر بشری کردند تا انسان را از دردهایی که او را می آزارد رهایی بخشند و اسلام این درد ها را قرن ها پیش شناخته و برای تسلی آن برنامه ریزی کرده بود.
پیامبر اسلام از همان ابتدا منادی برابری را سردادند و فرمودند:
عرب را بر عجم و عجم را بر عرب برتری نیست .سفید بر سیاه و سیاه بر سفید فضیلتی نداردجز درسایه پرهیزگاری
برابری و برادری اصل حقوق انسان ها در اسلام است و برتری انسان ها بواسطه کوشش آنها در درک حقیقت، کسب دانش، ترک لذایذ حیوانی و نزدیک شدن به خداوند است.
قرآن برای تبیین مفهوم ارزشمندی به این آیات اشاره می کند:خدا مردم با ایمان و دانشمند را بر دیگران به مراتب برتری می بخشد .
….. گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.
…. خدا مردم مجاهد و فداکار را برمردم بی خاصیت و از کار نشسته به پاداشی بزرگ برتری می بخشد.
اما آنچه اسلام را از سایر مکاتب متمایز می کند ارزش دادن به زن و برابر قرار دادن او با مردان است به گونه ای که او از هیچ حقی محروم نشود و یا به خاطر مسائل جنسیتی حقوقی برایش در نظر گرفته نشده باشد در جایی دیگر جبران گردد .
آیات زیادی شاهد بر این ادعاست که زن دارای ارزش و کرامت والایی است و قبل از زن بودن شایسته مقام والای انسانی است.
…. خدا برای شما از جنس خود شما همسرانی آفرید.
قرآن با آوردن مثال های زیادی برابری را اینگونه وصف می کند.
الف) برابری در برابر قانون
آیات مربوط به مجازات دزدی و زنا: هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حکم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند!
ب ) برابری در حق مالکیت
مردان از آنچه با کار و کوشش به دست اورده اند نصیبی دارند زنان نیز از انچه بدست می آورند نصیبی دارند
پ) برابری در رشد و کمال معنوی
زن مانند مرد می تواند به درجات بالای انسانی برسد و قرب الهی برای زنان نیز متصور و ممکن است
مردان و زنان مسلمان با ایمان، فرمانبردار، راستگو، بردبار، خاشع، مسکین نواز، روزه گیر، عفیف و آنان که خدارا بسیار یاد می کنند خدا برایشان امرزش و پاداش بزرگی اماده ساخته است.