پایان نامه سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

عقیده [1]کمیته حقوق کودک در زمینه حداقل سن  براین است که : حداقل سن ، به سنی اطلاق می شود که کودک مرتکب جرم در زیر آن سن نمی تواند در آئین دادرسی کیفری مسئول شناخته شود و اگر کودک مرتکب دارای اهلیت نسبی نقص قانون باشد نمی توان وی را مورد دادرسی رسمی کیفری قرار داد .

اما باید اقدامات حمایتی خاصی که برای منافع عالیه شان لازم است ، اتخاذ شود . در حالت دوم شخص مرتکب در سنی بیشتر از سن خداقل و کمتر از سن 18 سال قرار دارد که وی می تواند مورد اتهام و رسیدگی تحت آئین دادرسی قرار گیرد . اما این آئین دادرسی کیفری باید کاملا منطبق با اصول و مقررات کنوانسیون حقوق کودک باشد .[2]

کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهایی خود مکررا از دول عضو دعوت می کند که حداقل سن مسئولیت را بالا ببرند . [3] مثلا در ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک در خصوص گزارش کشور قطر اظهار می دارد :

« کمیته نگران این مسئله است که اشخاص زیر 18 سال ممکن است برای جرایم به همان طریق بالغین و بزرگسالان تحت تعقیب قرار گیرند ( یعنی بدون آئین دادرسی ویژه ) و در معرض حکم به مجازات های مشابه و همانند بزرگسالان قرارگیرند . کمیته توصیه می کند که کشور عضو نسبت به یک حداقل سن مسئولیت جزایی که مطابق اصول و مقررات کنوانسیون باشد اقدام نماید .» [4]

کمیته حقوق کودک پس از بررسی گزارش دولت های مختلف در موضوع تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری که کمترین آن 7 سال و بالاترین را 16 سال اعلام می کند در تفسیر عام شماره 10 برای راهنمایی بیشتر کشورها و رفع مشکلات آنها به طور مفصل و دقیق به تبیین موضوع حداقل سن مسئولیت کیفری پرداخته است.[5]

 

 

[1]  –  ابراهیمی ورکیانی ، فاطمه ، همان ، ص 12

[2]  – Lbid .

[3] – CRC / C / 15 add . 2000 . Concluding observation: Australia

[4]  – CRC / C / 15 / Add . 163 .2001  Concluding observation Qatar

[5] – – CRC / C / GC / 10 . Para 16