سیاست های تامین مالی، کیفیت گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه

مجموعه عوامل فوق را باید در فرمول مربوط به محاسبه نرخ بازده کل قرارداد تا جواب نهایی بدست آید.(اسماعیلی 1385 )
10-2- عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام
با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش این عوامل عمدتاً شامل نسبت اهرمی، فرصتهای رشد، سودآوری، اندازه شرکت، روند بلندمدت برگشتی، استراتژی تکانه قیمت سهام، ارزش شرکت و نقدینگی می باشد (Chau-Chen, et al., 2009). در ادامه هر یک از متغیرها و نحوه تأثیرگذاری آنها با توجه به نظریههای مرتبط و یافتههای پژوهشگران دیگر شرح داده شده است.
برای بررسی متغیر ساختار سرمایه شرکت از نسبتهای اهرمی استفاده میشود؛ زیرا نسبتهای اهرمی نشان دهنده نحوه ترکیب سرمایه شرکت میباشد. این نسبت وضع طلبکاران را در مقابل صاحبان سهام نشان میدهد که هر یک تا چه اندازه در واحد تجاری سرمایهگذاری کردهاند.

= نسبت کل بدهی

در مورد نسبت اهرمی، میتوان براساس ریسک و بازده چنین بیان نمود: هرچه نسبت اهرمیافزایش یابد ریسک شرکت افزایش مییابد و بازده سهام بیشتر به عنوان پاداش ریسک میباشد. پس ارتباط مستقیمی بین بازده سهام ونسبت اهرمی وجود دارد.
هاگن و همکاران ( Haugen, et al., 996) نشان دادند که شرکتها با فرصتهای رشد بالا، بازده سهام بالاتری کسب مینمایند. در نتیجه رابطه مثبتی بین بازده سهام و فرصتهای رشد وجود دارد. از طرفی این دو نظریه پرداز، ارتباط مثبت بین سودآوری و بازده سهام را از طریق فرصتهای رشد توجیه نمودند و اینگونه استدلال نمودند که شرکتها با سودآوری بالاتر توانایی بالقوهای برای رشد دارند به همین علت ارتباط مثبتی بین سودآوری و بازده سهام وجود دارد. در خصوص سودآوری شرکت در این پژوهش از چهار شاخص سودعملیاتی بر کل دارایی، سود عملیاتی بر میزان فروش شرکت، تقسیم سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بر کل دارایی و تقسیم جریان نقدی عملیاتی بر کل دارایی بهره گرفته شده است (Bae, et al., 007). پژوهش بنز (Banz, 1981) نشان داده است که شرکتهای کوچک تمایل بیشتری برای کسب بازده سهام بالاتری نسبت به شرکتهای بزرگتر دارند. طبق پژوهش فاما و همکاران ( (Fama, et al.,1992 شرکتهای کوچک به دلیل پذیرش ریسک بیشتر توانایی کسب بازده سهام بالاتری دارند. پس بین اندازه شرکت و بازده سهام رابطه منفی وجود دارد. برای محاسبه اندازه شرکت از سه روش لگاریتم مجموع داراییهای شرکت، لگاریتم میزان فروش شرکت و لگاریتم ارزش بازاری سهام شرکت استفاده شده است.
در مورد روند بلندمدت برگشتی1 بازده سهام میتوان به فرضیه عکسالعمل بیش از اندازه2 صاحبان سهام نسبت به تغییر قیمت سهام که توسط دان بولت و همکاران (De Bondt, et al.,1985) ارائه شد، اشاره نمود. طبق این فرضیه، افراد به انتشار اطلاعات مهم و غیر منتظره، بیش از اندازه عکسالعمل صاحبان سهام نشان میدهند. برای اندازهگیری تأثیر آن از میانگین بازده شرکت در دوره پنج ساله استفاده شده است. بنابراین ارتباط منفی بین بازده سهام و روند بلندمدت برگشتی وجود دارد.
استراتژی تکانه قیمت سهام شامل خرید سهام با عملکرد خوب در دوره کوتاه مدت گذشته و فروش سهام با عملکرد ضعیف است. برای اندازهگیری تأثیر این متغیر بر بازده سهام از بازده شرکت در بازه زمانی کوتاه مدت فصلی استفاده شده است. نتایج این استراتژی ارتباط مثبت بین بازده سهام وخرید و فروش سهام را تأیید نمود Chau-Chen, et al., 2009)).
روزنبرگ و همکاران Rosenberg, et al.,1985)) استدلال نمودند که شرکتهای با نسبتارزش دفتری به بازاری حقوق صاحبان سهام بالاتر، بازده بالاتری نسبت به شرکت ها با ارزش دفتری به بازاری حقوق صاحبان سهام پایینتر کسب مینمایند. طبق پژوهشهای هاگن و بیکر و پاستور و استمباغ (Pastor, et al., 2003: Haugen, et al., 1996) سهام با نقدینگی پایین بازده های بالاتری را کسب مینماید و این ممکن است جایزه ریسک نقدینگی باشد.
به منظور محاسبه شاخص نقدینگی سهام از میزان معاملات صورت گرفته روی سهام منتشر شده در طول یک سال استفاده شده است Lipson, et al., 2009)).
11-2 مروری بر مفاهیم اندازه شرکت، رشد شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی ها
الف) مفهوم اندازه شرکت: اندازه شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبههای مختلفی از شرکت است. اندازه شرکت میتواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اهرم عبارت عبارت از وجود هزینههای ثابت در فهرست هزینههای شرکت است. اهرم عملیاتی بر هزینههای ثابت عملیاتی شرکت ( که همه هزینههای ثابت غیر از بهره بدهی ها) متکی است و اهرم مالی بر هزینه های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها متکی است. اهرم عملیاتی و مالی وسیله دستیابی به سود بیشتر باشد. اندازه شرکت میتواند نمایانگر برتری رقابتی باشد. از آنجایی که سهم بیشتر از بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه بزرگتر میتواند شرکت را در تولید بیشتر و صرف هزینههای تولید و بازاریابی بیشتر یاری کند تا بتواند مزیتهای رقابتی ایجاد نماید. اندازه شرکت میتواند نمایانگر توانایی مدیریت و کیفیت طرحهای حسابداری باشد. توسعه اندازه شرکت نشانگر مدیریت قوی است که با استفاده از طرحهای حسابداری سعی در افزایش منابع اقتصادی شرکت داشته باشد ( پارسیان ، 1381).
اندازه شرکت می تواند نمایانگر کارائی اطلاعاتی باشد. معمولا شرکتهای بزرگتر توجه بیشتری از تحلیلگران و سرمایه گذاران میباشند به همین جهت اطلاعات حسابداری فرآیند کاراتری در شرکتهای بزرگتر دارند . بالاخره اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد . توان مالی بیشتر میتواند سبب کاهش ریسک کلی شرکت شود زیرا شرکتهای بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری میباشند، زیرا از نظر تحلیلگران مالی ، شناخته شده تر هستند (شورورزی، همکاران، 1389).
ب) مفهوم رشد شرکت: فرصتها به عنوان یک متغیر قابل مشاهده یاد می شود که خود به خود اتفاق نمی افتد بلکه بایستی آنها را شناسایی و یا اینکه آنها را به وجود آورد (هانسن و چاپلینکی، 1993) و مدیریت شرکت میتواند از طریق شناسایی و سرمایهگذاری در فرصتهایی که نرخ بازدهی آنها از نرخ بازار بیشتر است بر ارزش شرکت بیفزاید. انواع مختلف فرصتهای رشد ممکن است از سطوح مختلف بخشهای شرکت سرچشمه بگیرد مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصت های رشد معمولا به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاست های مالی و ورود به بازارهای جدید محدود میشود. نظر به اینکه فرصتهای رشد موجب تخصیص منبع مالی شرکت به منظور درآمد یا کاهش هزینه ها می شوند لذا ممکن است سیاست های مالی منظم و اصولی برای فرصتهای رشد از سوی شرکت به اجرا گذاشته شود. بطور کلی فرصتهای رشد یک نقش مهم در تئوری و تعیین سیاست های تامین مالی و همنچنین ارزش شرکت ها بازی میکند (ویدهان و همکاران، 2001).با توجه به نظریه توازن پایدار شرکتهای در حال رشد در زمان ورشکستگی، به نسبت بیشتری ارزش خود را از دست میدهد. از دیدگاه نظریه ی نمایندگی، میتواند یک رابطه مثبت یا منفی بین فرصت های رشد و بدهی وجود داشته باشد. در مقابل نظریه ی سلسه مراتب گزینه های مالی بیان میکند که انتظار میرود شرکت هایی که دارای فرصت های رشد بالایی هستند از حجم بدهی زیادی استفاده کنند . برای محاسبه ی فرصت های رشد از شاخص تقسیم ارزش بازار دارایی به ارزش دفتری آن بدست میآید (هانسن و چاپلینکی، 1993).
شرکتی که دارای فرصتهای سرمایه گذاری بیشتری باشد، در صورت کمبود منابع مالی، ناگزیر به کنار گذاری پروژ ههای با سودآوری متوسط و دنبال کردن فرصتهای با سودآوری بیشتر خواهد بود . به عبارت دیگر، چنین شرکتی در مقایسه با شرکت های با فرصتهای سرمایه گذاری اندک، مجبور به چشم پوشی از فرصت های مناسبتری میشود . بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که شرکتهای دارای فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر، برای ذخایر نقدی داخلی اهمیت بیشتری قائل هستند، زیرا در صورت مواجه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصتی بیشتری را تحمل می کنند (باند ، 2001).
ج) مفهوم بازده دارایی ها : شاخص بازده داراییها به عنوان یکی از نسبتهای مالی جهت سنجش میزان سودآوری شرکتها به شمار میآید که از حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییهای شرکت بدست میآید .بازده داراییها نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از داراییها میباشد و بیشتر بر رروی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده داراییها این است که مدیران را به کنترل دارائیهای عملیاتی وادار میسازد و همواره با کنترل هزینهها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارائیهای عملیاتی نیز میپردازد(هاسون، 2002).
د) اهرم مالی : جنسن و مک لینگ (1976)معتقدند که وجود هزینه های نمایندگی موجب تقاضا برای نظارت می شود و اطلاعاتی که صورتهای مالی یک شرکت فراهم می کند، ممکن است برای رفع هزینه های نمایند گی مورد استفاده واقع شود(Cohen, 2004, 24). لفت ویچ و دیگران (1981) بیان می کنند شرکتهایی که از اهرم بالایی برخور دار هستند دارای هزینه های نمایندگی بالاتر و بنابراین تقاضای بیشتر برای نظارت می باشند و از این رو به نظر می رسد کیفیت گزارشگری مالی با ساختار تأمین مالی شرکت در ارتباط باشد (Ibid, 24). اسمیت و وارنر (1979) و لفت ویچ (1980)