خرید فایل پایان نامه : سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های بورس

اجزای سرمایه در گردش

منابع و مصارف سرمایه در گردش ،دارایی های جاری شامل وجوه نقد(صندوق و بانک)، اوراق بهادار قابل فروش ،حسابهای دریافتنی ،موجودی کالا ،پیش پرداخت ها و سایر اقلام دارایی های جاری است .قسمت عمده ای از دارائیهای جاری از محل بدهی های جاری (حسابهای پرداختنی و وام های کوتاه مدت ) تامین میگردد و قسمتی نیز ممکن است از محل بدهی های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام تامین گردد. (تهرانی،1385)

سرمایه در گردش خالص با سرمایه در گردش ناخالص دو مفهوم اصلی از سرمایه در گردش هستند . بریلی و همکاران[1] بیان میکند که سرمایه در گردش معمولا به تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری اطلاق میشود . به جز وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت که سیال ترین دارایی های جاری  هستند سایر اجزای سرمایه در گردش معمولا غیر نقد بوده و انتظار می رود مدیریت این اجزا بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثرگذار باشد  این اجزا  به شرح زیر اند :

  • حساب ها و اسناد دریافتنی

حساب های دریافتنی در واقع نوعی تعادل بین حد اقل سازی ریسک اعطای اعتبار ،به مشتریان غیر قابل اعتماد و دستیابی به مشتریان غیر قابل اعتماد و دستیابی به مشتریان جدید از طریق اعطای اعتبار به انهاست .تصمیم شرکت ها در خصوص این موضوع که اعتبارات اعطایی خود به مشتریان را چگونه و به جه میزان گسترش و توسعه دهند ،تعیین کننده میزان و کیفیت حساب های دریافتنی است .

اینکه شرکت ها وجوه نقد زیادی را در قالب حساب های دریافتنی از مشتریان ، محصور کنند میتواند هزینه فرصت شرکت را تا حد زیادی افزایش دهد علاوه بر این مواجهه شدن با بد حسابی مشتریان پر ریسک نیز به این هزینه ها می افزاید . از سوی دیگر اتخاذ سیاست اعتباری ،می تواند موجب افزایش حجم فروش شده و از این طریق باعث ایجاد منفعت در شرکت شود  . در هر حال شرکت ها باید سطحی از حساب های دریافتنی را اتخاذ کنند که منافع حاصل از ان بیش از هزینه های ان باشد .

  • موجودی ها
نوشته ای دیگر :
نیازها و خواسته ها، کشورهای در حال توسعه

موجودی ها معمولا شامل مواد خام ، موجودی ضایعات ، موجودی کالای در جریان ساخت و موجودی کالای ساخته شده است . به طور کلی شرکت های تولیدی هر چهار جز موجودی های ذکر شده را دارا بوده و این موجودی ها بین 25 تا 30 در صد کل دارایی های این شرکت را تشکیل میدهد.

همچنین نگهداری مقادیر زیادی از موجودی ها معمولا نشان میدهنده مدیریت بی احتیاط و ناکارا ، برنامه ریزی ناکافی وعدم توجه دقیق به فرایند تولید و فروش است . از طرف دیگر نگهداری موجودی به میزان بسیار کم نیز ممکن است منجر به اختلال یا قطع فرایند تولید ، افزایش احتمال از دست دادن بازار محصول و نهایتا کاهش سود واحد تجاری شود.

  • بدهی های جاری

بدهی های جاری یکی از منابع تامین مالی قابل انعطاف برای شرکت هاست (عربصالحی ،1390)

بدهی های جاری یکی از منابع تامین مالی قابل انعطاف برای شرکت هاست با این به دلیل ماهیت بدهی های جاری که مستلزم پرداخت های مکرر است احتمال افزایش ریسک مالی شرکت دذ نتیجه نگهداری این بدهی ها وجود دارد چرا که امکان دارد در زمان نیاز ،وجوه نقد کافی برای بازپرداخت انها موجود نباشد.

Keown et al , 2006))

[1] Brealy et al

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد-نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی

دانلود پایان نامه نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران