سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی، سیمای ویژگی های سازمانی

Combination of photography (background image) and computer generated graphics. Brightly colored and sharply rendered lines fill the left 1/3 of the image. Faded and blurry lines fill the rest and add movement to the burgundy colored background.

نمودار1-4: نمودار توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………….110
نمودار2-4: نمودار توزیع وضعیت تاهل آزمودنی ها……………………………………………………………………………..111
نمودار3-4: نمودار توزیع تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………112
نمودار4-4: نمودار توزیع گروه های سابقه کار آزمودنی ها…………………………………………………………………….114
نمودار 5-4: نمودار توزیع وضعیت استخدامی آزمودنی ها…………………………………………………………………….115
نمودار4-7 نمودار توزیع دسته فعالیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………..116
.
فهرست جداول
جدول شماره (2-1): تعاریف یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………..16
جدول (2-2).ویژگی های انواع جو سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………18
جدول شماره(2-3) : سیمای ویژگی های سازمانی……………………………………………………………………22
جدول شماره (2-4) ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………..25
جدول 2-5 .سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………………………………….27
جدول 2-6. مقایسه فرهنگ سنتی با فرهنگ توانمندسازی…………………………………………………………28
جدول 2-7. تلفیق مدلهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………..44
جدول 3-1. تطبیق سوالات پرسشنامه یادگیری سازمانی با مولفه های آن…………………………………..110
جدول1-4: توصیف جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………….113
جدول2-4: توصیف وضعیت تاهل آزمودنی ها………………………………………………………………………….114
جدول3-4: توصیف تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………………………………115
جدول4-4: توصیف سابقه کار آزمودنی ها………………………………………………………………………………116
جدول4-5: توصیف وضعیت استخدامی آزمودنی ها………………………………………………………………….117
جدول 4-6: توصیف دسته فعالیت آزمودنی ها…………………………………………………………………………118
جدول7-4: توصیف آماری نمرات خام متغیر جوّ سازمانی و ابعاد آن…………………………………………..120
جدول 4-8: توصیف آماری نمرات خام متغیر یادگیری سازمانی و ابعاد آن………………………………….125
فهرست شکل ها
(شکل2-1 ) انواع یادگیری از دیدگاه ادگار شاین…………………………………………………………………….25