سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی های بازاریابی

Businessman holds crystal ball with rising red graph and broken white graph

10
بیمه هواپیما
بدنه هواپیما-مسئولیت هواپیما
11
بیمه مهندسی
تمام خطر نصب-مقاطعه کاری-شکست ماشین آلات-کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی-بیمه عدم نفع
12
بیمه پول
پول در صندوق-پول در گردش(راه)
13
بیمه مسئولیت
مسئولیت متصدیان حمل و نقل-مسئولیتهای حرفه ای(پزشکان-وکلا-…)-مسئولیت کارفرما-مسئولیت (تولید کنندگان) محصول-مسئولیت سازندگان ابنیه-مسئولیت اماکن عمومی-انواع مسئولیتهای مدنی
14
بیمه اعتبار
اعتبار صادرات کالا-اعتبار داخلی(تسهیلات بانکی)
15
بیمه نفت و انرژی
آتش سوزی-مهندسی و مسئولیت تاسیسات نفت و انرژی
16
سایر انواع بیمه
دامهای صنعتی-گاوداری-اسب-شتر مرغ-صداقت و امانت و …
(پژوهشکده بیمه، 1392)
6.5.2نقش ارتباط با مشتری در توسعه صنعت بیمه کشور
در دنیای تجارت امروزی مفهوم ارتباط با مشتری در مرکز توجه قرار گرفته است. در حالی که زمانی خدمت به مشتری در درجه پایینی از اولویت های سازمان ها قرار داشت، امروزه سازمان ها مشتریان خود را در قلب تمام فعالیت ها قرار داده و در استراتژی های بازاریابی و فروششان براین اساس تجدید نظر می کنند. آنچه امروزه در حال تغییر است وسعت دادن اختیار به مشتری است. در سازمان های خدماتی نظیر بیمه ها، بانک ها، صنعت حمل و نقل، خدمات درمانی، هتل ها و … مدیریت ارتباط با مشتری از حساسیت بیشتری برخوردار است. چون مشتری در فرآیند ارائه خدمات، بخشی از خدمت ارائه شده تلقی می شود، باید استراتژی های درپیش گرفته شده به سمت شخصی شدن این خدمات برای هر مشتری پیش برود. مشتری مایه حیات بیمه ها است، بنابراین جامعه از سیستم بیمه کشور انتظار دارد که ضمن تلاش در جهت جذب ریسک ها و مدیریت بهینه آنها در فعالیتهای مفید اقتصادی که درنهایت منجر به سودآوری بیمه ها و بنگاههای اقتصادی و رونق اقتصاد ملی می شود، به موازات پیشرفت های همه جانبه اقتصادی و اجتماعی نیز حرکت کرده به طوری که به نحوه موثری در تحقق توقعات و نیازهای مشتریان گام برداشته و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازند. تردیدی نیست که لازمه دستیابی به این هدف، اعمال روش های جدید و تجزیه و تحلیل مسائلی است که در سطوح متعدد امور بیمه گری مطرح می شود. سیستم بیمه کشور باید خدمات مورد نیاز جامعه کنونی کشور را متناسب با ساختار بازار عرضه نماید و موجبات تسریع رشد و تأمین رفاه اقتصادی کشور را فراهم سازد. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد متقابل بین مشتریان و سیستم بیمه اهمیت بسزایی دارد. در نظام صنعت بیمه کشور، مشتریان محور اصلی بوده و در واقع همه کارها برای جلب رضایت، توجه و جذب آنهاست. لذا در فضای رقابتی بین شرکت های بیمه، شرکت هایی موفق ترند که بتوانند وفاداری بیشتر مشتریان را به دست آورند. از طرف دیگر نظر به حساس تر شدن مشتریان نسبت به ارائه خدمات از سوی بیمه ها، آنها همواره خواهان ارائه خدمات مطلوب تر و بهترند(عباداله زاده بهرام، 1392).
7.5.2سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و جایگاه آن در ساختار تشکیلاتی شرکتهای بیمه کشور