شاخصهای رفتاری جوانمردی سازمانی، امر به معروف و نهی از منکر

پیوند تنگاتنگ دینی به ویژه در شکل دیوانی آن، با نظام سیاسی از یک سو و زمینه مساعد فعالیت‌های دینی از سوی علما در دوره صفویه، سبب ایجاد و ظهور شکل تازه ای از ساختار دینی ایران گردید که طی آن ابعاد گوناگون ساختار دینی، شکوفایی تازه ای یافت. در پی مجموعه تلاش‌های این دولت، یک ساختار نیرومند دینی اثنی عشری، شکل گرفت. این نوع حکومت ماهیتا نمی‌توانست به مسائل اخلاقی بی توجه باشد. نهادها و سازمان‌های متعددی، مسئولیت نظارت و رسیدگی به امور اخلاقی و فرهنگی و دینی جامعه را بر عهده داشتند. عده ی زیادی از طبقات مختلف جامعه، از کارگزاران رده بالای حکومت تا پیشه وران ساده، به خاطر بی تعهدی به مسائل اخلاقی جامعه مجازات و تنبیه شدند. در دوره صفویه، در دفاع از حقوق شهروندان، از طرف شاهان و دربار، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی صادر شده است. هم‌چنین از طرف علمای بزرگ، رساله‌ها و کتاب‌های زیادی تحت عناوینی چون: ” خراجیه ” و ” صلاه الجمعه “، ” امر به معروف و نهی از منکر ” و غیره نوشته شده است. سرانجام سقوط اخلاقی حکومتگران، درباریان و طبقات عام جامعه، نقش به سزایی در سقوط امپراتوری با عظمت صفوی، ایفا نمود (عابدینی،1386).
2-3-2-1- شاخصهای رفتاری جوانمردی سازمانی
هر عیار و جوانمرد مجبور بود در یکی از کسب‌ها و صنعت‌ها تخصص داشته باشد تا با استفاده از آن تخصص بتواند زندگی روزمره خود را به پیش ببرد.آنها در کار و پیشه نیز باید آداب و اخلاق خاص را رعایت می‌کردند که بعدها با نام «فتوت‌نامه‌های حرفه‌ای» مانند «فتوت‌نامه آهنگران» تدوین شدند، در این فتوت‌نامه‌ها افزون بر تفسیر و تأویل عرفانی عملیات ویژه آن حرفه، مجموعه‌ای از اصول اخلاقی نیز توصیه و ترویج می شد، اصولی که می‌توان بیان نوین آنها را در «منشورهای اخلاق حرفه‌ای»در سازمان‌های امروزی مشاهده کرد(خاکی،1393).
جدول 2-1- شاخص‌های رفتاری برای جوانمردی سازمانی
مفهوم
بعدها
مؤلفه‌ها
شاخص‌های جوانمردی
جوانمردی سازمانی
رفتار جوانمردانه در حوزه درون سازمانی
نسبت به مافوق (مافوقان)
اسرار مافوق را نزد دشمنان او افشا نکردن
عدم تبانی با صاحبان قدرت بر علیه ایشان
عدم اظهارنظرهای منفی و کلی درباره شخصیت آنها
عدم شایعه‌سازی تبلیغاتی بر ضد ایشان
احساس دین‌داری نسبت به مافوق
مانع دستیابی به اطلاعات و آمار نشدن
نسبت به همکار (همکاران)
با وجود بداخلقی، نزد مافوقان عمل متقابل به مثل نکردن
در حادثه‌ها یاری و مددکاری را دریغ نکردن و خود را به خطر انداختن
اختلاف‌ها را با هدف دستیابی به منابع فردی دامن نزدن
دیگران را به تعمد برای موفقیت خود به خطا نیافکندن

نوشته ای دیگر :
سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنم، سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی