شادکامی، موضوع

50 6/36 3/23 10
بالا متوسط پایین
طیف مصرف کالاهای فرهنگی پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 10 تا 3/23 را کسب کنند، میزان استفاده آنها از کالاهای فرهنگی درسطح «پایینی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 3/23 تا 6/36 را کسب کنند، میزان استفاده آنها از کالاهای فرهنگی درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین6/36 – 50 را کسب کنند، میزان استفاده آنها از کالاهای فرهنگی درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
3-8-2-رفاه ذهنی
تعریف نظری: همانطور که تونی فیتزپتریک اشاره می کند، رفاه ذهنی به احساسات، ادراکها، شناخت ها و تجارب همان فردی مربوط می شود که وی را موضوع رفاه قرار داده ایم (فیتزپتریک1383: 27). فیتزپتریک رفاه را در چشم اندازهای رفاهی تلخیص می کند که عبارتند از: شادکامی، تامین، ترجیحات،استحقاق، نیازها، مقایسه نسبی و رهایی.
تعریف عملیاتی: در این تحقیق ما برای عملیاتی سازی رفاه ذهنی، فاکتورهای رفاهی فیتزپتریک را مشخص می نماییم و آن مفاهیم را عملیاتی سازی می نماییم تا در مجموع رفاه ذهنی افراد مشخص گردد. این فاکتور ها و مفاهیم آن عبارتند از:
1-شادکامی(احساس خوشی و رضایت از زندگی)
2-تامین(احساس امنیت فرد)
3-استحقاق(احساس وجود عدالت)
4- ترجیحات(ترجیحات ارزشی فرد)
5-نیاز(ارضای نیاز)
6-مقایسه نسبی(محرومیت ادراک شده توسط فرد در مقایسه با دیگران)
7-رهایی(درک و احساس فرد نسبت به آزادی)
هر کدام از این مفاهیم در زیر تعریف نظری و عملیاتی می گردند و در نهایت با استفاده از طیف لیکرت سنجیده می شوند. از مجموعه نمراتی که فرد در هر کدام از ابعاد به دست می آورد رفاه ذهنی فرد به دست می آید. این گویه ها و ابعاد به58 سوال تقسیم شده که کمترین نمره 58 وبیشترین نمره افراد290 می باشد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، به گزینه «خیلی کم/خیلی پایین/کاملا مخالف» امتیاز 1، به گزینه «کم/پایین/مخالف» امتیاز 2، به گزینه« تا حدی/متوسط/بی نظر» امتیاز 3، به گزینه «زیاد/بالا/خوب» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد/خیلی بالا/کاملا موافق» امتیاز 5 داده شده است.
با این تفاسیر هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص میزان رفاه ذهنی(58 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 58 و حداکثر 290 را برای میزان رفاه ذهنی خود کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
290 6/212 3/135 58
زیاد متوسط کم
290 6/212 3/135 58
زیاد متوسط کم