شبکه جهانی اینترنت، برنامه ریزی درسی

Abstract data landscape background

اگر معلم خود با کامپیوتر بعنوان یک ابزار، آشنایی داشته باشد آنرا به برنامه ریزی درسی خود نیز منتقل میسازد. برای مثال میتوانند از کامپیوتر بجای ماشین تحریر استفاده کند. اغلب میتوان از کامپیوتر، جهت حل مسائلی که پیش از آن، بدون آن حل میشد استفاده کرد (موهانتی،1992: 20 به نقل از محسنی زنوزی، 1388: 159).
بخش جالبی از پیشینه کامپیوتر در آموزش، مربوط به کار سیمور پاپرت است که مربوط به انسیتوی تکنولوژی ماساچوست میشود. از فعالیت او در قلمرو آموزش میتوان به توسعه و ترویج زبان برنامه نویسی لوگو اشاره کرد. مفهوم اساسی لوگو این بود که روش را پیش پای بچهها قرار دهد تا با نوشتن برنامههای کامپیوتری و محول کردن کنترل آنها به خود کامپیوتر به کشف اندیشهها و نظرات بپردازند. این کار بیشتر به بازیهای کامپیوتری و نقش فعالیت کامپیوتری در محیط خانواده متکی بود. کارهای پاپرت، در ایجاد تغییرات در آموزش، نقش اساسی داشتهاند زیرا او بطور مستمر بر نقش فناوری بعنوان ابزارهایی برای رشد ذهنی کودکان تاکید کرده است. کارهای او درنهایت، حوزهی کامپیوتر در آموزش را به مسیرهای مختلفی هدایت کرد. (کرسلی ،1386: 114).
در ادامه مهمترین ویژگیهای کامپیوتر در آموزش را می توان اینگونه برشمرد :
کامپیوتر به تنهایی برای آموزش قابل استفاده است.(با کمک برنامههای ضبط شده بر روی حافظه سخت کامپیوتر یا لوح فشرده).
قابلیت ارائه محیط های چند رسانهای که تمامی امکانات مورد نیاز برای آموزش را به صورت مجتمع در اختیار کاربر قرار میدهد.
کاربر قادر است آموزش خود را کنترل کند.
قدرت، سرعت و حجم انتقال اطلاعات آموزشی در کامپیوتر بالا و اتصال به شبکه جهانی اینترنت نیز امکانپذیر است.
اصلاح و تغییر مواد درس امکانپذیر و ساده است.
امور جانبی و اداری آموزش(ثبت نام، ثبت و نگهداری سوابق و پیشرفتهای تحصیلی، آزمونها و غیره) بطور خودکار انجام میشود (مهندسین صدا و سیما،1384: 34-35).
اما با اینکه کامپیوترها به حل بسیاری از مشکلات آموزشی کمک میکنند، اما آموزشگران را با مشکلاتی مواجهه ساخته است. بدست آوری و بکارگیری و اداره نرم افزارها و سخت افزارها کامپیوتری در آموزش یکی از وظایف حساس و مشکل میباشد. معلمان و مدیران باید در این مورد تعلیم دیده و در بعضی موارد نیاز به رفع مقاومت در مقابل کاربرد کامپیوتر در آموزش از طرف آموزشگران است. نرم افزارها بایستی در برنامه درسی گنجانده شوند و فردی باید استفاده فراگیران از نرم افزارهای آموزشی را هماهنگ و نظارت کند.
بکارگیری غلط کامپیوتری میتواند منجر به اتکای نامعقول و نسنجیده به ماشین، تفکر غیرقابل انعطاف و ماشینی و پذیرش کورکورانه آن شود. این عواقب منفی را میتوان بوسیله درک صحیح از ماهیت مشکلات مواجهه شده و مسائل ارائه شده و اقدام فعالانه در پیشگیری از مشکلات رفع نمود. تعدادی از مشکلات احتمالی استفاده از کامپیوترها در آموزش را از جمله میتوان، گرانی کامپیوتر، نیاز به نگهداری از آن، نیاز به آموزش معلمان برای استفاده از کامپیوتر، مشکل انتخاب نرم افزار مناسب، اتکای نسنجیده به ماشین، عدم دسترسی همه فراگیران بطور یکسان به کامپیوتر و غیره ذکر کرد.(همان: 37).
همچنین از دیگر مشکلات استفاده از کامپیوتر در آموزش و پرورش ، نگرانی معلمان در مواجهه با کامپیوتر است. از نگرانیهای متعدد معلمان در مواجهه با کامپیوتر میتوان از جمله به موارد زیر اشاره نمود:
1- ترس به علت عدم اطمینان به خود
معلمان ممکن است بسیار از اینکه چیزی را قادر نباشند در حضور فراگیران انجام دهند ترس داشته باشند. در اولین مواجهه با کامپیوتر بعنوان ابزار کمک آموزشی در اکثر معلمان این احساس وجود دارد. معلمان بایستی در مورد چگونگی استفاده از ابزارهایی که در کلاس درس جهت تدریس بکار میگیرند، بخوبی تعلیم ببینند.
2- ترس از تغییر روابط بین معلم و شاگرد
تواناییهای کامپیوتر، میتواند انگیزه فراگیران را ارتقاء داده و مهارتهای پایه را تقویت کند. توجه افراد را جلب، محیط را شبیه سازی، محاسبه و بازخورد فوری دهد. این همان کارهایی است که توقع میرود معلم در کلاس درس انجام دهد. معلمان اغلب مشاهده میکنند که فراگیران نسبت به کار با کامپیوتر اشتیاق بیشتری دارند تا با خود او. کامپیوترها توان ذخیره اطلاعات بسیاری دارند و بطور حتم در مورد هر موضوعی ممکن است از معلم بیشتر بدانند. بعضی از معلمان از تغییر روابط معلم- شاگرد نگران بوده و از این امر ناراضی هستند.
3- نگرانی از مسئولیت خود
اندازه گیری میزان بهره وری را کامپیوترها از طریق تمرکز بر اسناد ثبت شده آسان نمودهاند. نمرات فراگیران را میتوان بررسی و میزان موفقیت معلم را بر پایه این نمرات تعیین کرد. حتی بهترین معلمان در امر کامپیوتر، در مورد چگونگی ارزشیابی مهارتهای حل مسئله فراگیران که با کامپیوتر فرا گرفتهاند، نگران میباشند (احدیان،1384: 28).
از جمله محدودیتها و موانع زیر را نیز میتوان برای استفاده از کامپیوتر در آموزش نام برد:
خرید رایانه و سخت افزار و نرم افزار مرتبط با آن برای آموزش، هزینه دارد.
پیشرفت تکنولوژی تراشهها بسیار سریع است و تجهیزات رایانههای موجود خیلی سریع قدیمی و کهنه میشوند.