محتویات:
رویکرد دوم : مخالفت مطلق
عوامل مؤثر بر این رویکرد
چهره پردازی (گریم) در بازیگری
شروط چهره پردازی و آرایش جنس مخالف
یکی از مهمترین آفات حوزه های فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از جوامع، گرفتاری در دامان افراط و تفریط است. اسلام دین معتدل است و امت خود را «امت وسط» می نامد و تلاش کرده است در همۀ موضوعات حد اعتدال را رعایت کند. اسلام در بحث حضور زن در اجتماع، از ابتدا قائل به حفظ حریم میان زنان و مردان مسلمان بوده و هر گز اعتقادی به اختلاط زن و مرد و یا حبس زن در خانه نداشته است و آنچه فقها از آیات و روایات بدست می آورند مؤید همین مطلب است و از طرفی، این واقعیت را آشکار می سازند که فیلم، در ماهیت و حقیقت خود، مو ضوعی نیست که شریعت اسلامی به حرمت آن حکم کند. بنابر این اگر مخالفتی در این رابطه وجود داشته باشد از جنبه های فرهنگی، اجتماعی، رعایت حریم بین زن و مرد … آن است تا از انواع انحراف و بی بندوباری مصون باشیم. همانطورکه قبلا گفته شد اقوال فقهاء در بارۀ عدم جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آنرا در این بخش رویکرد زیر را مورد بررسی قرار داد:
رویکرد دوم: مخالفت مطلق:
در گذشته تولیداترادیو،تلویزیونو سینما چیزی جزابتذال و تقلیدکورکورانه از فرهنگ ضداخلاقی و دینی غرب نبود. بدین لحاظ، علما، فقها و متدینان آن زمان، استفاده از این رسانه‌ها خصوصاً سینما راتحریمکرده بودند. تحریم سینما از سوی برخی از مراجع عظام که آشکارا مطرح می‌شد، نشان دهنده ماهیت ضد دینی آن در آن روزگار بود.
مرحوم سید ابوالحسن اصفهانیو علامه حاجمیرزا محمدحسین نائینیبرای اولین بار پدیده سینما را بهحوزهو علما شناساندند.
شیخ فضل اللّه نوریدر همان سال‌های اولیه شکل گیری سینما، یعنی حدود سال ۱۲۸۶ ش، سینما را تحریم کرد. با تحریم سینما، مردم متدین نیز سینمای کم رونق آن دوران را از رونق انداختند.
2- عوامل مؤثر بر این رویکرد:
عوامل گوناگونی باعثِ مخالفتِ مطلقِ علمایِ آن دوران گردید. این مخالفت را می‌توان با عوامل چهارگانه زیر تبیین کرد:
الف- عوامل سیاسی اجتماعی:
حضور عامل خارجی در لفّافهاستعمار.
خطر تثبیتحکومتجور شاهنشاهی.
سیاست‌های تجدّدگرایانه رضاشاه و محمدرضا شاه.
کشفحجاب.
خرافهدانستن دین و مهجور ماندن آن از صحنه اصلیسیاستواجتماع.
ب- عوامل فرهنگی:
جشن‌های خرافه شاهنشاهی.
گسترش رادیو و تلویزیون و استفاده از زنان بی حجاب در آنها.
انتشار نشریات و تأسیس مراکز فرهنگی از سوی بیگانگان.
ورود بی حد و حصر محصولات لوکس و مصرفی غرب به ایران برای ترغیب زن ایرانی به کشف
حجاب و خودآرایی در جامعه.
ورود فیلم‌های غربی مخصوصاً محصولات هالیوودی.
فعالیت‌های اشرف پهلوی تحت عنوان اصلاحات فرهنگی.