شرکت‌های پذیرفته شده، ریسک سقوط قیمت سهام

"High resolution image, good as background or for graphic design use.Contains fake written lines to give a computer look , please check zoom before download. In the same series:"

با توجه به موارد عنوان شده فوق در این تحقیق برای آزمون فرضیهها ابتدا با استفاده از آزمونF مقید، درستی ادغام داده‌ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت بررسی معنی‌دار بودن کل مدل از آماره F استفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی‌دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره t استفاده شده است. آماره t به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنآن‌چه قدرمطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگ‌تر باشد، ضریب مورد نظر معنی‌دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه بر اساس مقدار احتمال یا سطح معنی‌داری نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگ‌تر یا مساوی مقدار خطای نوع اول () باشد فرض صفر پذیرفته می‌شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول () باشد فرض صفر رد می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
پس از ارائه روش پژوهش در فصل قبل و جمع آوری دادههای مورد نیاز جهت آزمون فرضیهها، دراین فصل با بهره‌گیری از روش‌های مناسب و مشخص آماری به بررسی و تجزیه و تحلیل این داده‌ها خواهیم پرداخت تا نهایتا با تایید یا رد فرضیه‌های مطرح شده بتوانیم پاسخی مناسب برای پرسش‌های این تحقیق بیابیم. تجزیه وتحلیل داده‌ها، فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمعآوری شده‌اند خلاصه، دستهبندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها و انجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه ها فراهم شود. دراین فرآیند داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش بهسزایی در تعمیم یافته‌ها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه‌ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و… متفاوت هستند.
در این تحقیق به بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می‌شود. ساختار فصل با توجه به فرضیه‌های مورد بررسی تنظیم گردیده است. ابتدا آمار توصیفی ارائه می‌شود و پس از آن با استفاده از آزمون‌های آماری تشریح شده به تجزیه و تحلیل روابط بین داده‌های تحقیق پرداخته می‌شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنیداری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات میگردد.
4-2 آمار توصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه‌ای متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه و تحلیل دقیق آنها و شناخت جامعه آماری مورد تحقیق، آشنایی با آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. ویژگی‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق در جدول ‏41 خلاصه شده است. آماره‌های گزارش شده دربرگیرنده‌ی شاخص‌ها و معیارهای مرکزی، شامل: میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی شامل انحراف معیار و چولگی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق می‌باشد. با توجه به کم بودن اختلاف میانگین و میانه بیشتر متغیرها، می‌توان نتیجه گرفت که نمونه آماری تقریبا از توزیع نرمالی برخوردار است.
جدول ‏41 : نتایج آماری توصیفی
متغیر
میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی
معیار شفافیت اطلاعات
TRANS
0.4457