شرکت های سرمایه گذاری، شرکت‌های پذیرفته شده

این تحقیق از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی و از نوع هدف کاربردی می باشد. در این تحقیقات برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی درآنها الزاما” کشف رابطه علت و معلول مورد نظر نیست. در این تحقیقات محقق می خواهد بداند که آیا بین دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر، و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده و میزان آن چقدر است. برای اندازه گیری ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت ها از روش های مختلف استفاده می شود.
1-9 قلمرو پژوهش
1-9-1 قلمرو زمانی پژوهش
محدوده‌ زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی 1386 الی 1391 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-9-2 قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-9-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش
در این پژوهش، جامعه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا پایان سال 1391 می باشد.
با توجه به طول دوره مورد بررسی جهت انجام آزمون فرضیه ها و انتخاب داده های مورد بررسی از فیلتر زیر استفاده میکنیم:
سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دوره مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
شرکت ها جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، هلدینگ و لیزینگ ها) نباشند.
1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها
گردآوری اطلاعات مورد نیاز یکی از مراحل اساسی در تحقیق می باشد که اگر دقت لازم در خصوص صحت اطلاعات گردآوری شده صورت نگیرد، نتایج حاصل از تحقیق نیز مورد تردید نخواهد بود.
در تحقیق حاضر، به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده خواهد شد. بدین گونه که اطلاعات مورد نیاز جهت ادبیات تحقیق و مبانی نظری آن از طریق کتابها، مجله ها، مقاله های معتبر، پایان نامه ها و اطلاعات و داده های آماری مورد نیاز از طریق منابع سازمان بورس اوراق بهادار تهران، داده های شرکتهای منتخب با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی، گردآوری خواهد شد.
جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. و از منابع زیر داد های لازم استخراج شده اند :
مقالات خارجی و فارسی علمی پژوهشی منتشر شده در مجله های ISI و مجله های علمی پژوهشی.
اطلاعات موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های مالی شرکت های فعال.
اطلاعات موجود در سایت های اینترنتی
مصاحبه و مراجعه به منابع علمی و استفاده از رساله‌هایی که در این زمینه کار شده است.