می 17, 2021

شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های پذیرفته شده

2-6 خلاصه ی فصل :
در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به سیاست تقسیم سود و رقابت بازار محصول مطرح گردیده و سپس اجزای هر کدام از مباحث بالا و دلایل و تاریخچه و عوامل آنها بررسی شده است. در آخر به بیان گزیده ای از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پرداخته شده است.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1 مقدمه
انجام پژوهش‌هایی که بتواند پژوهش‌گران را به اهداف واقعی نایل سازد، کاری بس دشوار است. به این دلیل محققان تلاش کرده‌اند تا با استفاده از روشهای علمی به نتایج واقعی‌تری دستیابی پیدا کنند. گرچه در روش‌های علمی سعی می‌شود تا با واقع‌نگری و عدم توجه به نظرات فردی، حوزه عدم اطمینان را کاهش دهند، اما باید اذعان نمود که پژوهش‌های کمی را سراغ داریم که در صحنه عمل به نتایج کاملاً یکسانی دستیابی داشته‌اند. لذا دامنه عدم اطمینان در حوزه پژوهش‌ها غیرقابل انکار است. دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی‌که با روش‌شناسی درست صورت گیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی، 1379، 155).
با توجه به اهمیت موضوع در این فصل ابتدا به بیان نوع هدف و روش تحقیق می‌پردازد و آنگاه روش جمع‌آوری داده‌ها و بعد از آن‌ جامعه آماری بیان می‌شود. سپس به فرضیات و متغیرهای تحقیق اشاره می‌شود در انتها روش های آماری مورد اشاره می گردد.
3-2 نوع روش تحقیق:
روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست. در علوم انسانی تقسیم بندی های مختلفی از روش تحقیق صورت گرفته است. بر اساس هدف، روش تحقیق می تواند بنیادی،کاربردی یا علمی باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و کاربرد عملی آن می باشد (خاکی، ۱۳۸۲). روش تحقیق حاضر با توجه به هدف کاربردی بوده و نتایج حاصل از آن می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها مفید باشد.
از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می توانند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک تحقیق گذشته نگر به شمار می آید.
بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می توانند تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آنها سعی می‏شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد (سرمد و همکاران، 1390، ص 92-75). با توجه به تقسیم بندی فوق، این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است.
3-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
در این تحقیق جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه های مختلف می باشد. اطلاعات و داده های آماری مربوط به شرکت های قرار گرفته شده در نمونه آماری در فاصله زمانی سال های 1386تا 1391 جمع آوری شده است.
3-4 نمونه گیری و حجم نمونه
در این پژوهش، جامعه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا پایان سال 1391 می باشد.
با توجه به طول دوره مورد بررسی جهت انجام آزمون فرضیه ها و انتخاب داده های مورد بررسی از فیلتر زیر استفاده میکنیم:
1- سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دوره ی مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
برای همگن سازی جامعه آماری از این فیلتر استفاده می شود زیرا برخی از شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران سال مالی منتهی به تاریخ های متفاوت می باشد که می تواند در نتایج به دست آمده موثر باشد.
2- اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ی متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
3- شرکت ها جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، هلدینگ و لیزینگ ها) نباشند.