شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار

Businessman having to take decisions

در واقع این عامل باعث میشود که اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه (n) است برطرف شود. تفاوت این ضریب با ضریب تعین در عامل (2-n)/(1-n) می‌باشد. چنانچه مقدار n بزرگ باشد مقدار (2-n)/(1-n) به 1 نزدیک شده و تفاوت و به صفر می‌رسد.
عامل دیگری که به وسیله نرمافزار محاسبه می‌گردد خطای معیار است که میزان پراکندگی داده‌ها را حول رگرسیون برآوردی نشان میدهد. در این تحقیق با توجه به نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. زیرا به منظور بررسی تاثیر تدوین واجرای استاندارد‌های ملی برکیفیت اطلاعات متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرند؛از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌ها مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1389-1391 آزمون می‌شوند.
3– 9–3–3-آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل
برای بررسی معنی‌دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. برای محاسبه این آماره از فرمول زیر استفاده می‌شود.
: ضریب تخمینی، : انحراف معیار ضریب تخمینی،
: مجذور اختلاف بین مشاهدات واقعی و برآوردی، n: مقدار مشاهدات، k: تعداد پارامترها.
آماره tبدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-K در سطح اطمینان 90%، 95% و99% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگ تر باشد، ضریب مورد نظر معنی‌دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است.
3– 9-3-4-آزمونZ کرامر
زمانی که یک مدل واحد را ، در دو نمونه حاصل از دو جامعه مستقل و جدا از هم بررسی می شود و در نظر است اختلاف در ضرایب تعیین (ضرایب تعیین تعدیل شده) حاصله را بررسی شود ، می بایست از آزمون Z کرامر استفاده شود.که طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
Z =
اگر ضرایب تعیین در دو نمونه از نظر آماری با هم تفاوت معناداری داشته باشند،می توان گفت عامل تمایز دو جامعه بر رابطه متغیر مستقل و وابسته تأثیر معناداری داشته است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
در فصل قبل روش تحقیق ،نحوه گردآوری داده ها، متغیرهای تحقیق، مدل های مورد استفاده در تحقیق و آزمون های مورد استفاده بیان گردید . پس از آنکه داده ها گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که مرحله تجزیه و تحلیل داده ها نامیده می شود آغاز می گردد. این مرحله از تحقیق، از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات گذشته است در این مرحله با استفاده از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می شود اطلاعات و داده ها در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد استفاده قرار گیرد. در این مرحله آنچه مهم است این است که باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج
در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود سپس تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه مذکور مورد آزمون قرار می گیرد جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون از طریق روش پنل دیتا استفاده میشود و در نهایت برای بررسی تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه بین ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت فرضیه های تحقیق در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت آزمون و نتایج مدل با استفاده از آزمون z کرامر مقایسه می گردد. در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد نظر می‌شود و سپس فرضیه های تحقیق آزمون می‌شود.
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها
عنوان
BIAS
COMPEN