شفافیت اطلاعات مالی، دسترسی به اطلاعات

Blank road signs

وجه اشتراک همه این تعریف ها، «قابلیت دسترسی به اطلاعات »و «توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال ودریافت اطلاعات» است ).تجویدی 1387 (
بال وهمکاران (2000) و کوثاری (2000) شفافیت را به عنوان ترکیبی از ویژگیهای به موقع بودن و محافظه کاری تفسیر می کنند. بارث و شیپر(2008) ادعا می کنند شفافیت گزارشگری مالی حدودی است که گزارشهای مالی امور اساسی اقتصادی یک واحد تجاری را به گونه ای که به آسانی برای استفاده کنندگان از آن گزارش ها قابل فهم است، آشکار میکنند.
آکسا(2006) شفافیت را به موقع بودن و کفایت افشای کارکردهای مالی و عملیاتی شرکت می داند.
از نظر براوان وهمکاران(2009) بهترین تعریف شفافیت درحوزه تجاری عبارت از صورتهای مالی با کیفیت است.
برابگت وهمکاران(2010) مدلی را برای شفافیت اطلاعات مالی ارائه کردند.آنها 3معیار را برای شفاف بودن اطلاعات ارائه نمودند:
1-دسترسی یا در دست بودن اطلاعات 2- مربوط بودن 3- کیفیت و قابلیت اعتماد
دسترسی، بر وسایل ارتباطی شرکت برای ارائه اطلاعات مالی توجه دارد.این مفهوم از طریق اینترنت، رادیو، تلویزیون روزنامه ودیگر آگهی های عمومی شرکت قابل آزمایش است. محدودیتی که در اندازه گیری این معیار وجود دارد عبارتست از فقدان آموزش یا دانش استفاده کنندگان درباره چگونگی استفاده و تحلیل اطلاعات .
دومین معیار یعنی مربوط بودن به این دلیل که تعیین و تعریف انتخاب اطلاعات مناسب، دشوار است.
سومین معیار مطالعه کیفیت وقابلیت اعتماد است وبه این مقوله اشاره دارد که اطلاعات مالی منتشر شده باید موثر واضح و ساده باشد. هم چنین این اطلاعات باید با اصول پذیرفته شده حسابداری نیز مطابقت داشته باشد.
هدف از درخواست شفافیت، اجازه دادن به افراد ، بازارها یا دولتهاست تا سایرین را در برابر سیاست ها و عملکردهایشان پاسخگو نگه دارند. بنابراین شفافیت را می توان به منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها منتشر می شوند و مربوط به ارزیابی این نهادهاست. (حیدری 1383)
سیستم های شفاف به اطلاعات معتبر و صحیح نیازمندند که به موقع و به سهولت، هم به شکل مستقیم و هم از طریق نماینده های معتبر و مشهور مانند حسابدارن، حسابرسان، تحلیلگران اوراق بهادر، روزنامه نگاران مالی و رسانه های گروهی در اختیار عموم سهامداران قرار بگیرد.(هالوود 2001)
هالوود(2001) مولفه های شفافیت را افشا اقلام ذیل معرفی می کند:
نتایج مالی و دستاوردهای عملیاتی شرکت
سهامدارن عمده، حق رای، اطلاعات مجمع صاحبان سهام
هیئت مدیره و مدیران اجرائی کلیدی، ساختارها و رویه ها، پاداش این اشخاص
افشاهای با اهمیت مربوط به کارمندان و دیگر سهامداران
ساختار حقوقی و مالکیت
محیط خارجی شرکت، موقعیت رقابتی و استراتژی ها
اهداف مالی شرکت، میزان دستیابی به آنها و بیانیه های آینده نگر