شفاف سازی اطلاعات مالی، نامتقارن بودن اطلاعات

دانلود پایان نامه

سرمایه گذاری خارجی :
دیدگاه سرمایه گذاری خارجی براین اساس است که منابع مازاد بتوانندبسته به میزان رشد و توسعه یافتگی یا امکانات به محیط های دیگری حرکت کند ودر آن محیط اثر بخشی داشته باشد.شفافیت در سیاستهای اقتصادی برای سرمایه گذارن خارجی دارای اهمیت زیادی است.
نامتقارن بودن اطلاعات :
با حرکت از جامعه سنتی به مدرن، میزان نامتقارن بودن اطلاعات افزایش می یابد،چرا که باتقسیم کار بیشترو تخصصی شدن کارها، هر فرد تنها درمواردی معدودی از فعالیت ها اطلاع دارد. نا متقارن بودن دارای پیامدهای نا مطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های افراد و شرکتها، ضعف عملکرد شرکتها و بازار کاهش نقدشوندگی در بازارها و از دست دادن کارایی بازارها خواهد شد. افزایش شفافیت باعث از بین رفتن نا متقارن بودن و در نهایت حذف رانت های اطلاعاتی می شود.

2-2-5 نقش شفافیت در گزارشگری مالی
براساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی اطلاعات مالی باید دو جنبه مربوط بودن و اتکاپذیری را داشته باشد. اما کیفیت اطلاعات در خصوص شفافیت بیشتر از دیدگاه افشای اطلاعات مناسب و به موقع است.
افشا به مفهوم انتشار اطلاعات است اما عکس العمل حسابدارن نسبت به اصل افشا چندان که باید جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارجوب گزارشهای مالی نیست بلکه شرکتها معمولا دسته ای از اطلاعات غیر مالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمهای استفاده کنندگان افشا می کنند. شفافیت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظامهای راهبری شرکتی است.میزان شفافیت بسته به تمایل و توان مدیریت برای تصحیح هرگونه تمایزهای آگاهی دهنده برای مشارکت کنندگان بازار است. در درازمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطلاعاتی شفاف پیشرفت خواهند کرد.
در این محیط، شفافیت اطلاعات مالی نقشی انتقادی دارد. به واقع شرکتهایی که در تحقق استانداردهای شفافیت ناتوانند ریسک زیادی دارند که اعتبار مدیران آنها را تحت الشعاع قرار می دهد. و در این حالت، این شرکتها با کاهش اعتماد سرمایه گذاران و سهامدارن مواجه خواهند بود که منجر به زیان بازار سرمایه و کاهش جایگاه اعتباری شرکت و کاهش نقدشوندگی در بازار خواهد شد. از طرفی دیگر مدهانی معتقد است که مزایایی با اهمیت در افشای داوطلبانه برای ایجادیک سیستم شفاف وجود دارد. افشای داوطلبانه اطلاعات و گزارشگری مالی در درازمدت به شرکتها کمک می کند تا مزایای رقابتی ایجاد کنند.
بوشمان وهمکاران یک طرح ارزیابی برای شفافیت شرکتی ایجاد کردند آنها شفافیت را در سه طبقه اندازه گیری کردند؛
1 – اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی شرکت شامل حجم، اصول ارزیابی ، به موقع بودن و قابلیت اعتبار افشای شرکتها
2-اندازه گیری حجم به دست آوردن اطلاعات خصوصی شامل تحلیل و رواج جدولها ی ترکیبی سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری داخلی
3- اندازه گیری کیفیت اطلاعات شامل ارائه و مالکیت خصوصی یا عمومی رسانه ها
2-2-6 شفاف سازی مالی از نگاه سازمانهای بین المللی
سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول ،بانک جهانی، برنامه توسعه، سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی و بانک های توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی سازمان ملل تاکید دارند. این سازمان ها کنجکاوند بدانند که کمک های اقتصادی و فنی آنها در جای صحیح به کار می رود و به وسیله افراد صلاحیت دار اداره و سیاستگذاری می شود. بعد از بحران پولی در کشور مکزیک و آسیا با توجه به اینکه اجماع نظرات در خصوص علل به وجود آمدن بحران های یاد شده بر نبود شفافیت در عملکرد بخش پولی و مالی متمرکز بود، صندوق بین المللی پول با همکاری بانک جهانی نسبت به عوامل ایجاد عملکرد خوب در خصوص شفافیت مالی اقدام کرد، در ادامه این صندوق به ارزیابی نحوه اجرای برنامه کشورهای مختلف پرداخت.(قربانی 1386)
در ارتباط با اسناد بین المللی مربوط به حسابرسی شفافیت، می توان به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اشاره کرد که در آن با شرطهای حسابرسی همچون عناصر پیشگیری رفتار کرده است. اما مولفه های خاص کنوانسیون مانند مقررات راجع به حفظ تمامیت دفترها، سوابق و دیگر اسناد مالی روشن می سازند که کارکردهای بازدارندگی، شناسایی تحقیق وتعقیب نیز مورد توجه بوده اند. همانند بسیاری از تمهیدهای پیشگیرانه، حسابرسی ها و حسابرسان از طریق خطرناکتر و مشکلتر کردن فساد از وقوع آن جلوگیری می کنند و در عین حال، در جایی که پیشگیری یا بازدارندگی محقق نشود، تمهیدهای واکنشی و جبرانی را در دستور کار قرار می دهند.
سازمان شفافیت بین المللی که براساس مبانی و مفروضات خاصی در زمینه مبارزه با فساد ونیز شفاف سازی اطلاعات مالی-اقتصادی کشورهای جهان را درجه بندی می کند، معتقد است از آنجا که فساد مالی بر صورتهای مالی ومدارک اقتصادی تاثیرگذار است، نقش حسابرسان به عنوان ناظران مالی در این رابطه بسیار مهم است؛ لذا وظایفی را از این بابت برعهده حسابرسان گذاشته است. انجمن حسابدارن خبره ویلز و انجمن حسابدارن خبره امریکا نیز به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای سخنگوی حرفه حسابداری با صدور دستورالعمل هایی بر این امر مهم صحه گذاشته اند. این امر به ویژه پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اهمیت خاصی یافته است.
2-2-7 قابلیت دسترسی به اطلاعات
قابلیت دسترسی به اطلاعات از ابعاد مهم دستیابی به شفافیت است . شرکت ها می توانند جریان دسترسی به اطلاعات را تسهیل نمایند. طبق نظریه علامت دهی در صورتی که شرکت ها از ارائه اطلاعات درباره عملکردشان خودداری نمایند بازار چنین عملی را به صورت اخبار “بد” تعبیر می کند و قیمت سهام آن شرکت را کاهش می دهد. بنابراین شرکت ها از انگیزه کافی برای انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوی دیگر اگر تاخیر درارائه اطلاعات یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات مفید دارای منافع مالی باشد شرکت ها انگیزه ای برای پنهان کردن اطلاعات خواهند داشت و “دسترسی” به اطلاعات به عنوان گروگانی برای کسب منافع مالی نگه داشته می شود. درچنین شرایطی نیاز به موقع بودن و انتشار منصفانه اطلاعات به نحوی ک1ه در دسترس همگان قرار گیرد به وجود می آید.(تجویدی 1387)