جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه- …

نمونه گروه كوچكي از جامعه است كه براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب شده است. معمولاً در مسايل مختلف تحقيق، مطالعه درباره تمام جزئيات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتي كه بتوان با مطالعه تعداد محدودي از افراد يك جامعه، اطلاعات مورد نياز كافي راجع به همه افراد و جامعه بدست آورد، ضرورتي ندارد كه همة افراد جامعه مورد مطالعه قرار گيرند.
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کرده ایم. در روش نمونه گیری تصادفی ساده ابتدا با استفاده از یک نمونه مقدماتی میانگین و واریانس را محاسبه می کنیم. سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه می پردازیم. تعداد نمونه 384 نفر از شهروندان شهر کرمانشاه است .
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود. با استفاده از آمار توصیفی به بیان جداول توصیفی و رسم نمودارها می پردازیم. برای آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی استفاده می کنیم. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیرها را بررسی می کنیم، سپس با توجه به نرمال بودن روابط همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته را بررسی می کنیم. چون در مدل مفهومی ارائه شده بیش از یک متغیر مستقل داریم با استفاده از نرم افزار آموس مدل را طراحی کرده و با در نظر گرفتن معیارهای مناسبت مدل، با تحلیل اکتشافی بهترین و مناسب ترین مدل را استخراج کرده و پیشنهاد می دهیم.
در ادامه به معرفی مدل ها و آزمونهای مورد نیاز می پردازیم.
3-5 روش و ابزار گردآوری داده‌ها
3-5-1 روش مطالعات نظري
روش مطالعات نظري و كتابخانه اي عمدتاً براي مطالعه ادبيات موضوع و بررسي پيشينه تحقيق و همچنين مطالعات و ديدگاههايي كه راجع به موضوع مورد تحقيق وجود داشته و نيز براي ايجاد چارچوبي مناسب جهت بررسي موضوع انتخاب مي شود. لذا با مراجعه به منابع كتابخانه اي شامل كتب، مجلات هفتگي و ماهانه، پايان نامه هاي تحصيلي و رساله هاي تحقيقي مرتبط، جستجو در پايگاههاي الكترونيكي اطلاعات از قيبل اينترنت بخش تئوري و ادبيات موضوع، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. مطالب مورد استفاده در تحقیق، از منابع به روز، ژورنال های معتبر، کتاب های لاتین روز و منابع داخلی که شامل کتاب ها، مقالات، مجلات علمی و پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع مورد پژوهش استخراج می شود که بر اساس روش های استاندارد و متداول به تدوین مطالب فوق پرداخته می شود.
3-5-2- روش مطالعات ميداني
بخش ديگر تحقيق به شكل ميداني انجام شده است. در اين مرحله براي گردآوري اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه يكي از ابزار گردآوري داده‌هاست كه پاسخ دهندگان از طريق آن، به پرسشهايي پاسخ مي دهند و يا واكنش خود را در برابر مطالب نوشته شده به صورتي ابراز مي دارند. از اينرو هر گاه بدست آوردن اطلاعات واقعي مورد نظر باشد از پرسشنامه استفاده مي شود. در اين تحقيق به منظور بررسي و تجزيه و تحليل متغيرهاي مربوط به تحقيق كه در ادبيات تحقيق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامه اي حاوي سؤالاتی در اين زمينه، تهيه و بين آنها توزيع گرديد. از مقياس ليكرت براي پاسخگويي به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است. از خصوصيات مهم اين مقياس، گسترش بخشيدن به حوزه انتخاب پاسخگويي و فراهم آوردن گزينه هاي بيشتري براي آن مي باشد. بدين معني كه از پاسخگويان خواسته مي شود يكي از گزينه ها را انتخاب كنند.
دسته بندي سوالات پرسشنامه:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغیر شماره سوال
توسعه روندهای اجتماعی 4-1
توسعه تکنولوژی های جدید 8-5
استراتژی رهبری قیمت منطقی خدمات 12-9
محتوای جذاب 16-13
عوامل تقاضا 20-17
تجارت سیار 24-21