شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر …

دو ويژگي مهم پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري اطلاعات، عبارتند از:
الف) روايي پرسشنامه
منظور از روايي، اين است که پرسشنامه آنچه را که بايد اندازه گيری کند، اندازه گيری می کند. در واقع هنگاميکه به اميد مطالعه يک مفهوم، مجموعه ای از پرسشها را مطرح می کنيم، چگونه می توانیم اطمينان يابيم که واقعاً به اندازه گيری همان مفهوم مورد نظر پرداخته ايم يا چيز ديگری را سنجيده ايم؟ اين پرسش را می توان با آزمونهای خاص روايی سنجی پاسخ گفت. به اين منظور در اين تحقيق، روايی پرسشنامه، با تدوين پرسشها بر اساس مبانی نظری تحقيق و با تأييد و اظهارنظر اساتيد وکارشناسان متخصص و استفاده از نظرات فن (يکی از مهمترين آزمونهای روايی سنجی) در رابطه با وضعيت سؤالات، حاصل شده است، بطوريکه يک نمونه مقدماتی انجام شد و با آزمون فوق و بررسی مجدد سؤالات، نواقص پرسشنامه رفع شده و پرسشنامه نهايی تهيه و تنظيم شده است.
ب) پايايي پرسشنامه
مقصود از پايايي آن است كه اگر ابزار اندازهگيرى را در يك فاصله زماني كوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل بايد نزديك به هم باشد. هدف و منظور از سنجش پايايي و ثبات پرسشنامه اين است كه در زمانها و مكانهاي مختلف قابليت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشي پاياست كه ابزار اندازهگيري آن معتبر باشد و چنانچه اين پژوهش توسط فرد ديگر يا همان پژوهشگر دو باره در زمانها و مكانهاي ديگر انجام بشود به همان نتايج مشابه بتوان دست يافت.براي اندازهگيرى پايايي از شاخصي به نام «ضريب پايايي» استفاده ميكنيم كه اندازه آن معمولاً بين صفر تا يك (0 تا 1)،تغيير ميكند. ضريب پايايي «صفر»، معرف عدم پايايي و ضريب پايايي «يك»، معرف پايايى كامل است (خاكى،1379).
يكي از متداولترين روشهاي اندازهگيري اعتمادپذيري يا پايايي پرسشنامهها، استفاده از روش آلفاي كرونباخ است که توسط كرونباخ ابداع شدهاست لذا با توجه به این که در این پژوهش، ابزار اصلي اندازه گيري دادهها پرسشنامه ميباشد پايايي پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه شدهاست.
ضريب آلفاي كرونباخ،براي سنجش ميزان تك بعدي بودن نگرشها، عقايد، قضاوتها و ساير مقولاتى كه اندازهگيرى آنها آسان نيست به كار مى‌رود. در واقع از این طریق ميخواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سوالات يكسان بودهاست. اساس اين ضريب بر پايه مقياسهاست و مقياسها عبارتند از: دستهاي از اعداد كه بر روي يك پيوستار به افراد،اشياء يا رفتارها در جهت به كميت كشاندن كيفيتها اختصاص داده ميشود. ضریب آلفاى كرونباخ به روش زير محاسبه ميشود:
 
كه در آنkتعداد گويه ها،  واريانس جمع نمره هاي هر پاسخگو و  واریانس نمرات مربوط به گويه شماره iام است.
در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 963/0 است که مقدار مناسبی است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه می کنیم. همانطور که در جدول (3-2) مشاهده می کنیم تمام متغیرهای مورد بررسی مناسب هستند و از اعتبار لازم و کافی برخوردارند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغیر میزان آلفای کرونباخ
توسعه روندهای اجتماعی 887/0
توسعه تکنولوژی های جدید 743/0
. قیمت منطقی خدمات 733/0
محتوای جذاب 882/0
عوامل تقاضا 734/0
تجارت سیار 841/0