مقاله – شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه- …

تبليغات سيار خالي از استانداردهاي تعريف شده خوب و قاعده‌مند در چارچوب محتوا، پرداخت و پروتكل مخابره تبليغات است. بدون تعريف استانداردها و مقررات كاراتر، موفقيت بازيگران عمده اين حرفه مانند بنگاههاي تبليغات سيار، عرضه‌كنندگان خدمات و فروشندگان خيلي مشكل خواهد بود( سیو و همکاران،2003)
2-2-15 مدل عمومی تجارت سیار
مدل عمومي تجارت الكترونيكي را مي‌توان در قالب سه عنصر اساسي شرح و بسط داد. اين عناصر شامل ابزار موبايلي مشتري، ابزار تجاري و سرويس دهنده زيربنايي مي‌باشد.
 ابزار موبايلي مشتري
همان وسيله ارتباطي مشتري (كاربر) با شبكه تجارت موبايلي است كه به سه شكل اصلي قابل تصور مي‌باشد:
– رايانه قابل حملي كه از طريق يك اتصال بي‌سيم به شبكه وصل شده است.
– ابزار بي‌سيمي نظير يك تلفن همراه يا PDA كه مستقلاً به شبكه بي‌سيم با دامنه ارتباطي وسيع متصل است.
– فن‌آوري بي‌سيم با دامنه ارتباطي محدود ارتباطي نظير Bluetooth كه با ابزارهاي نزديك خود ارتباط برقرار مي‌كند. (البته اين نوع فن‌آوري در داخل يك ابزار موبايلي جاسازي شده است).
ابزار تجاري 
در واقع طرف مقابل مشتري مي‌‌‌باشد كه تبادل تجاري مورد نظر بين اين ابزار با ابزار سيار مشتري انجام مي‌‌‌شود.ابزار تجاري هم به سه صورت اصلي قابل توصيف است:
– يك وب سايت اينترنتي كه عرضه كننده كالا،خدمت يا اطلاعات خاصي مي‌‌باشد.
– يك ماشين هوشمند فروش كه از فن‌آوري ارتباطي دامنه  محدود(Bluetooth) ويا تركيب آن با فناوري ارتباطي دامنه وسيع بهره مي‌‌‌‌‌‌‌برد.
– يك برچسب يا باركد بر روي يك كالا كه اطلاعات مربوط به آن را به ابزار سيار منتقل مي‌‌كند.
سرويس دهنده زير بنائي
سرويس دهنده‌‌‌‌‌اي الكترونيكي است كه به منظور اتصال ابزارهاي سيار با ابزارهاي تجاري كه پروتكلهاي متفاوتي دارند, مورد نياز مي‌باشد. فن‌آوريWAPيك نمونه از سرويس دهنده زير بنائي است كه اطلاعات سايت‌هاي اينترنتي را به نحوي به كد تبديل مي‌كند  كه در صفحه نمايش ابزارهاي سيار مشتري قابل نمايش باشد. 5 شكل كلي براي ارتباط 3 عنصر مزبور در مدل تجارت سيار وجود دارد كه در جدول زیر به اختصار توضيح داده شده است.
2-2-16 اشكال مختلف مدل تجارت سيار(توربان، ترجمه عباس معادنژاد، 1385)

نوشته ای دیگر :
شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه- ...

شكل مدل مثال وظايف توضيحات
C– –M مشتري با استفاده از تلفن همراه خود يك نوشيدني از دستگاه فروش هوشمند مي‌خرد و هزينه آن در قبض هزينه ماهانه تلفن همراه وي محاسبه مي‌شود. C = تلفن همراه
M= دستگاه فروش نوشابه
به دليل استفاده از فن‌آوري Bluetooth نيازي به استفاده از سرويس‌دهنده زيربنايي نيست.
M—S—C مشتري هزينه‌هاي يك صورتحساب را از طريق اتصال بي‌سيم به حساب بانكي خود مي‌پردازد. C = تلفن همراه يا PDA
M= سايت اينترنتي بانك
S= فن‌آوري WAP براي اتصال به اينترنت
سرويس‌دهنده در مركز مدل قرار مي‌گيرد و ارتباط مشتري با ابزار تجاري را برقرار مي‌سازد.
M—C—S مشتري اطلاعات يك كالاي ارائه شده در يك نمايشگاه را از طريق باركد روي كالا بازخواني مي‌كند و سپس با مراجعه بي‌سيم به وب‌سايت نمايشگاه، بهاي كالا را مي‌پردازد.