شهروندی دموکراتیک، مراکز آموزش عالی

به موجب قانون دولتی دیگری با عنوان نوآوری فناوری استونسون – وایدلر آزمایشگاههای دولتی انگلیس مجوز همکاری با شرکتهای خصوصی دارویی را دریافت نمودند. هدف از این همکاریها، تولید محصول از طریق فرآیند تجاریسازی و با استفاده از تسهیلات بخش دولتی چون: پرسنل، خدمات و مالکیتهای ضمنی بوده است (Fersco & Merabet, 2005: 104).
اتزکوویتز و لیسدروف (2003) با بیان مدلی پویا از ارتباط دانشگاه – صنعت – دولت، «مارپیچ سهگانۀ» این سه نهاد را پاسخی به نیروهای وارده بر آنان معرفی میکنند. مارپیچ سه گانه ، مدلی تکاملی و تلفیقی است که نحوۀ تعامل میان دانشگاه و صنعت – دولت و نیروهای محیطی را نمایان ساخته و مشخص کنندۀ سبکهای مختلف مشارکت بین این سه مجموعه است (Corely et al, 2006:975 Wyne, 2004: 3).

شکل (2-1) : مدل مارپیچ سه گانه دانشگاه – صنعت – دولت (Etzckowitz, 1998).
این مؤلفین اشاره میکنند که قانون بای – دال ، پاسخ دولت به فشارهای وارده از سوی رقابتهای جهانی است و ساختار بندی مجدد، ارتباطات و مبادلات جدید میان دانشگاه و نهادهای صنعتی، پاسخی به فشارهای وارده از سوی دولت برای شرکت در این فرآیند مقابله ایست (Wyne, 2004: 33). علاوه بر قانون بای – دال در مشروعیت بخشی به رویکرد تجاریسازی در دانشگاهها، چهار قانون دیگر نیز به شرح ذیل در تاریخ آموزش عالی آمریکا سبب شدند که ارتباطات تجاری مابین نهاد دانشگاه و دنیای بازار را برقرار شود:
1- قانون توسعه نوآوری در شرکتهای کوچک دومین اقدام قانونی در آمریکا در سال 1982 بود، که سبب گردید سرمایههای علمی به سوی بازار هدایت شوند. بر اساس این اقدام سرمایههای دولتی، به واسطۀ تحقیقات پایه ای به سوی شرکتهای کوچک هدایت شدند. توزیع سرمایههای علمی با این روش، سبب شد اولاً این شرکتها به کمک دانشگاهها توسعه یابند و ثانیاً محققین به کمک این شرکتها، فرصتهای برقراری ارتباط با بازار را بیابند. تبدیل نتایج تحقیقات پایه ای به درخواست های تنظیم شده برای مشتریان، از مهمترین پیامدهای این اقدام به شمار میرود.
2- در سال 1983 اقدام دیگری در آمریکا موسوم به «قانون داروی اورفان» صورت پذیرفت. به موجب این قانون انتقال نتایج تحقیقات پایه به سوی درخواست های شرکتهای وابسته به بخش خصوصی و فعّال در علوم بیوتکنولوژی صورت پذیرفت. این اقدام با هدف دفاع از فعالیّتهای تحقیق و توسعه در رابطه با بهبود روشهای تشخیصی و واکسنها به انجام رسید.
3- اقدام دیگر «قانون اعتبارات نظامی» یا برنامههای سرمایهگذاری مجدد در فناوری آمریکا بود که در سال 1993 به اجرا درآمد، در این زمان سیاست دولت، از تأکید بر تحقیقات پایه ای برای دفاع، به سمت تحقیقات غیردفاعی تغییر جهت داد.
اسلاتر و لزلی (1997) بیان میدارند که : این اقدام سبب گردید که دلارهای دولتی سرمایهگذاری شده بر تحقیقات پایه ای در آزمایشگاههای دانشگاهی، به سوی پروژههای معطوف بر توسعه تجاری هدایت شوند (Jones, 2000: 7-8).
4- به موجب قانونی دولتی در انگلستان با عنوان «نوآوری فناوری استونسون – وایدلر» ، آزمایشگاههای دولتی انگلیس مجوز همکاری با شرکتهای خصوصی دارویی را دریافت نمودند. هدف از این همکاریها، تولید محصول از طریق فرآیند تجاری شدن و با استفاده از تسهیلات بخش دولتی چون : پرسنل، خدمات و مالکیتهای ضمنی بوده است (Fersco and Merabet, 2005: 104).
2-1-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در جهان
فلدمن (2007) در رسالۀ دکترای خود در رشته مدیریت آموزشی دانشگاه نیومکزیکو با عنوان تجاری سازی آموزش عالی دولتی : ایجاد تعادل میان ارزش های دانشگاهی، مالی و بازار به بررسی پیشینه پدیده سرمایه داری دانشگاهی پرداخته، که در برخی مراکز آموزش عالی تازه تأسیس گسترش یافته و به کاوش در اثرات گسترده پدیده ارزشهای تجاری در آموزش عالی به عنوان یک فرض برتر دقت نظر کرده است (جدول 2-1). پژوهشگر با استناد به مطالعات بک (2003)، نیومن (2000)، واشبورن (2005) و زیمسکی، واگنر و مسی (2005) چنین بیان می نماید که تأثیرات تجاری سازی در دانشگاههای امروز نمایان می باشد.
جدول شماره (2-1) : ارزشهای سنتی و ارزشهای تجاری دانشگاهی
ارزشهای تجاری آکادمیک ارزشهای سنتی آکادمیک
سرمایهداری دانشگاهی آموزشهای آزادمنشانه
آموزش عالی کالایی اختصاصی است آموزش عالی کالایی عمومی است
آموزش فراگیران برای کار در بازار آموزش فراگیران برای کسب ویژگیهای شهروندی دموکراتیک
هدایت تحقیق به سوی نیازمندیهای دولت، بازار و صنعت تحقیق با هدف ارائه خدمت به جامعه
محدودیت دسترسی به آموزش و فرصت اندک برای تحرک اجتماعی تدارک فرصتهای برابر در دسترسی به آموزش و امکان تحرک اجتماعی بیشتر
مشارکت کمتر در امور سیاسی فرصت بیشتر برای مشارکتهای سیاسی تسلیم آزادی علمی در برابر دولت، صنعت و بازار احترام به آزادی علمی
آموزش مبتنی بر بازار آموزش مبتنی بر دموکراسی
حرکت برنامه درسی به سوی اقتصاد جهانی و نیازهای بازار برنامه درسی آزادمنشانه

نوشته ای دیگر :
اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده