شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات، شرکت‌های پذیرفته شده

Glowing arrow breaking through brick wall.

باید به خاطر داشت، محقق به خوبی آگاهی دارد که آنچه یافته است تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.
در این فصل به دقت و روشنی، روش تحقیق و مراحل اجرایی پژوهش خود را مطرح می کنیم. همچنین دلایل خود را برای انتخاب روش تحقیق ارائه می نماییم، پس از بیان روش تحقیق جامعه آماری و نمونه آماری و محیط پژوهش را تشریح نموده و سپس روش های گردآوری اطلاعات ارائه و در نهایت شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های فرضیه ها را به همراه فرمول های آماری ارائه می کنیم.
3-2روش تحقیق
از لحاظ طبقهبندی تحقیق بر مبنای هدف این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود. تحقیق حاضر از لحاظ طبقهبندی برحسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. از بین تحقیقات توصیفی این تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی میباشد.
از دیگر سو این تحقیق از لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و از لحاظ استدلال از نوع استقرایی میباشد. همچنین این تحقیق ازنوع تحقیقات شبه‌تجربی در حوزه تحقیقات حسابداری مالی می‌باشد. در واقع تحقیقات شبه‌تجربی به منظور نزدیک ساختن تحقیق به شرایط تجربیات حقیقی، در مواردی بهکار گرفته می‌شود که امکان کنترل یا به‌کارگیری تمام متغیرهای مربوط وجود ندارد. در این نوع از تحقیقات، محقق باید پژوهش خود را با توجه به همه محدودیت‌ها به انجام برساند. کلیه تحقیقات مشهور به تحقیقات میدانی، تحقیقات عملی و اجرایی و نیز اشکال پیچیده‌تر تحقیق کاربردی که کنترل متغیرها به طور نسبی امکان دارد جزء تحقیقات شبه تجربی قرار میگیرند.
3-3 قلمرو تحقیق
در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.
3-3-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق شامل بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها می‌باشد.
3-3 -2قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
3-3-3 قلمرو زمانی
اغلب موضوعات مالی مانند سایر موضوعات علمی ‌که از روشهای آماری در پژوهشها و تحقیقات خود استفاده می‌نمایند، نیازمند داده‌ها و اطلاعاتی می‌باشند که در طول یک دوره زمانی ایجاد می‌شوند. بدیهی است که هر اندازه تعداد داده‌های مورد نیاز، مربوط به دوره زمانی طولانی تر باشد، نتایج بدست آمده از روشهای آماری با دقت و صحت بیشتری توام خواهد بود. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق، دوره پنج ساله 1387 تا 1391 می‌باشد.
3-4 جامعه آماری
جامعه آماری، آزمودنیهایی هستند که دارای تعدادی ویژگی‌های همگون و قابل اندازهگیری می‌باشند. حدود هر جامعه پژوهشی بر پایه تعریف آن مشخص می‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از سال 1387 تا پایان سال 1391 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند. کیفیت اطلاعات و سهولت دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و سایر اطلاعات، از مهم‌ترین دلایل انتخاب این جامعه آماری است.
3- 5 نمونه آماری
نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می‌شود. معمولا در تحقیقات علمی امکان پژوهش درباره کلیه اعضای جامعه وجود ندارد، زیرا جمع آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می‌باشد، لذا ناچار به استخراج نمونه می‌باشیم، هر چند نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج بدست آمده می‌شود. برای اینکه نتایج نمونه بیان کننده خصوصیات جامعه آماری باشد باید در هنگام انتخاب نمونه به عواملی نظیر ماهیت تحقیق، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه، توجه داشت.
در این تحقیق، نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک (هدفمند) انتخاب شده است. در این روش نمونهگیری پژوهشگر ابتدا برای انتخاب نمونه، شرایطی را لحاظ می‌نماید. چنا‌نچه هر کدام از اعضای جامعه ویژگی‌های مورد نظر را داشته باشند به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند. در غیر این صورت از نمونه آماری حذف می‌شوند. این روش معمولا بیشتر برای جامعه های محدود بکار گرفته می‌شود.
به همین منظور نمونه آماری این تحقیق آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که حائز شرایط زیر باشند: