شیوه جمع‌آوری اطلاعات، ابزار اندازه‌گیری

= n
که در این رابطه
Z آماره توزیع نرمال است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ است.
σ انحراف معیار داده‌های تحقیق است با توجه به استفاده از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت جهت کمی سازی داده‌ها مقدار آن به طور تقریبی از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

≈ σ

با قرار دادن مقادیر ۵ و ۱ به ترتیب برای max(xi) و min(xi) این مقدار برابر ۰٫۶۶۷ محاسبه خواهد شد.
ε دقت برآورد (سطح خطای مجاز) است که ۱۰ درصد در نظر گرفته‌شده است.
با قرار دادن این مقادیر در رابطه (۳-1) اندازه تقریبی نمونه آماری به شکل زیر محاسبه می‌شود.

۱۷۰ = n=
ابزارها و شیوه جمع‌آوری اطلاعات
با توجه به اینکه تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی و از نوع میدانی است، جهت جمع‌آوری داده از روش‌های زیر استفاده‌شده است.
۱. روش کتابخانه‌ای. جهت جمع‌آوری اطلاعات به منظور تدوین مبانی نظری این تحقیق از مطالعه کتاب‌ها، مقالات تخصصی و پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده‌شده است. همچنین برخی از مفاهیم و تعاریف مورد استفاده در تحقیق حاضر از طریق مطالعه پایگاه‌های اینترنتی و کتب لاتین موجود در آن‌ها استخراج گردیده است.
۲. روش میدانی. تکنیک مورد استفاده جهت جمع‌آوری داده در تحقیق پیش رو استفاده از پرسشنامه است. پرسشنامه طراحی‌شده شامل دو بخش است، بخش اول دربرگیرنده مشخصات کلی پروژه نظیر مبلغ قرارداد، سمت پاسخ‌دهنده و مواردی از این دست است، بخش دوم که شامل چند بخش مختلف است و جهت سنجش متغیرهای تحقیق تدوین شده است.
همچنین جهت کمی سازی متغیرها از طیف لیکرت پنج گزینه‌ای (به استثنا متغیرهای عملکرد پروژه و انتقال دانش به شکل صریح و ضمنی که طیف ۷ گزینه‌ای در مورد آن‌ها به‌کاررفته است) استفاده‌شده است.
قابلیت اعتبار (روایی) ابزار سنجش
منظور از روایی این است که ابزار گردآوری داده‌ها تا چه حد خصیصه یا مفهوم خاص مورد مطالعه را اندازه‌گیری می‌کند. بدون آگاهی از وضعیت اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از تحقیق اطمینان داشت. در تحقیق حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه از دو روش زیر استفاده‌شده است: