شیوه جمع آوری اطلاعات، جمع آوری اطلاعات

پرسشنامه
تحلیل اسناد ومدارک
سایرفن ها
تصمیم گیری در رابطه منابع کسب اصلاعات
طراحی تحقیق
جمع آوری اطلاعات
ثبت وطبقه بندی داده ها
تحلیل داده ها
نوشتن گزارش نهایی
3-2- روش تحقیق
پایه هر علمی روش شناخت آن علم است، اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناخت مبتنی است، که در آن علم به کار می رود. تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق، کاربردی است.همچنین در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه که هست پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. تحقیق پیمایشی روشی در تحقیقات علوم اجتماعی است که فراتر از تکنیکی خاص در گردآوری اطلاعات است. هرچند عمدتاً فنون دیگری از قبیل مصاحبه نظام مند، مشاهده، و تحلیل محتوا نیز بکار برده می شوند، اما رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی پرسشنامه می باشد)پاشا شریفی، شریفی، 1389 ).
هر پدیده ای از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و دستیابی به آنهاوابسته است. این پدیده ها بعنوان متغیر در طول زمان دچار تحون و دگرگونی می گردند. هدف از هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیینی، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده در هر تحقیق مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی را که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای حل مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد)خاکی، 1386 ).
روش های انجام پژوهش را می توان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد. این پژوهش براساس هدف پژوهش، ازنوع پژوهشات کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهشات پیمایشی است.
3-3- روش گردآوری داده ها
روش های انجام پژوهش را می توان با توجه به دو ملاک هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد. این پژوهش براساس هدف پژوهش، ازنوع پژوهشات کاربردی است وبراساس نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهشات پیمایشی است.
جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کلی زیراستفاده شده است:
1-روش کتابخانه ای: بررسی و مطالعه اسناد و مدارک موجود درمجلات، کتاب ها و سایت های معتبر علمی
2-روش میدانی: استفاده از پرسشنامه
روش اجرای این پژوهش توصیفی می باشد و چون در آن رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد، از نوع همبستگی می باشد که در سازمان امور خیریه و اوقاف استان فارس اجرا می شود.
3-4- نمونه و روش نمونه گیری