می 17, 2021

شیوه فرزندپروری سهل گیرانه، شیوه های فرزند پروری

شیوه فرزندپروری مستبد از طریق نوجویی و مشکلات رفتاری اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
شیوه فرزندپروری سهل گیر از طریق نوجویی و مشکلات رفتاری اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
شیوه فرزندپروری مقتدر از طریق راهبرد مقابله مسئله مدار و مشکلات رفتاری اثر منفی غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
شیوه فرزندپروری مستبد از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار و مشکلات رفتاری اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
شیوه فرزندپروری مستبد از طریق راهبرد مقابله اجتنابی و مشکلات رفتاری اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
شیوه فرزندپروری سهل گیر از طریق راهبرد مقابله هیجان مدار و مشکلات رفتاری اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
شیوه فرزندپروری سهل گیر از طریق راهبرد مقابله اجتنابی و مشکلات رفتاری اثر مثبت غیرمستقیم بر آمادگی اعتیاد دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
آمادگی اعتیاد
1-1. تعریف مفهومی آمادگی اعتیاد: آمادگی فرد برای مصرف مواد مخدر است، به عبارت دیگر، افرادی که در معرض خطر اعتیاد هستند، آمادگی بیشتری برای اعتیاد دارند (زرگر، 1385، ص ).
2-1. تعریف عملیاتی آمادگی اعتیاد: منظور از آمادگی اعتیاد در این پژوهش، نمره ای است که فرد در مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد به دست می آورد (زرگر، 1385).
نوجویی
1-2. تعریف مفهومی نوجویی: نوجویی نشان دهنده تمایل ارثی برای شروع یا فعال سازی مواجهه مشتاقانه در پاسخ به تازگی و تنوع، مواجهه با نشانگرهای پاداش، اجتناب فعال از نشانه های شرطی شده تنبیه و فرار از تنبیه غیر شرطی است و به صورت فعالیت اکتشافی در پاسخ به تازگی و تنوع، تکانشگری، افراط در رویارویی با نشانه های مربوط به پاداش و اجتناب فعال از ناکامی بروز می کند (پویان، بلند نظر، باعدی و سلیمانپور، 1386، ص 17).
2-2. تعریف عملیاتی نوجویی: منظور از نوجویی در این پژوهش، نمره ای است که فرد از سیاهه مزاج و منش کلونینجر (1991)، به دست می آورد.
شیوه های فرزندپروری
1-3.تعریف مفهومی شیوه های فرزندپروری: شیوه های فرزندپروری، به عنوان مجموعه یا منظومهای از رفتارها تعریف شده است که تعاملات والد- کودک را در طول دامنه گسترده ای از موقعیت ها توصیف می کند و فرض بر این است که یک جوّ تعاملی تأثیرگذار به وجود می آورد. (علیزاده و آندرایس ، 2002، ص 38). شیوه های فرزند پروری را می توان به سه دسته شیوه فرزندپروری سهل گیرانه ، مستبدانه و اقتدار منطقی تقسیم کرد (برک، 2001، ترجمه محمدی، 1385).
بامریند (1971، به نقل از جان بزرگی، نوری و آگاه هریس، 1387، ص 34) سه شیوه فرزندپروری مجزایی را معرفی نموده است:
1-1-3. شیوه فرزندپروری سهل گیر. در این شیوه والدین پرمحبت بوده ولی هیچگونه کنترلی را بر رفتار کودک اعمال نمی کنند .
2-1-3. شیوه فرزندپروری مستبد. والدین در این شیوه بسیار کنترل کننده و پرتوقع هستند، از نظر عاطفی سرد و ارتباط چندانی با فرزندان خود ندارند.
3-1-3. شیوه فرزندپروری مقتدر. در این شیوه والدین پرمحبت بوده و در عین حال رفتار فرزندان را کنترل کرده و انتظار بالایی را در خصوص رفتار مبتنی بر بلوع فرزندان اعمال می کنند.
2-3. تعریف عملیاتی شیوه های فرزندپروری: منظور از شیوه های فرزندپروری در این پژوهش، نمره ای است که فرد از پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند (1972) به دست می آورد.
مشکلات رفتاری