می 17, 2021

شیوه های فرزندپروری، شیوه های فرزندپروری

منابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………206
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..215
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….245
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
جدول 1-2. توصیف افراد با نمرات بالا و پایین در چهار بعد سرشتی ……………………………………….. 50
جدول 1-3. ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس آمادگی اعتیاد ایرانی در پژوهش حاضر ………………. 105
جدول 2-3. نتایج اعتبار سنجی مقیاس آمادگی اعتیاد ایرانی در پژوهش حاضر……………………. 108
جدول 3-3. ضرایب آلفای کرونباخ مولفه نوجویی از سیاهه سرشت و منش کلونینجر در پژوهش حاضر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
جدول 4-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان مولفه نوجویی از سیاهه سرشت و منش کلونینجر در پژوهش حاضر ………………………………………………………………………………………………………………………………110
جدول5-3. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه شیوه های فرزندپروری در پژوهش حاضر ……….. 111
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
جدول 6-3. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه مقابله با شرایط استرس زا در پژوهش حاضر …. 115
جدول7-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزا با دو بعد روانرنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش کاس وی و اندلر ………………………………………………………115
جدول8-3 نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزا با دو بعد روانرنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش شکری و همکاران …………………………………………………….116
جدول 9-3. . نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزا با دو بعد روانرنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش حاضر …………………………………………………………………117
جدول10-3. ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر ………………………………………………………………………………………………………………………..119
جدول 11-3. نتایج اعتبار سنجی مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر ………………………………………………………………………………………………………………………..121
جدول 1-4. میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره ……………………………………………………..128
جدول 2-4. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………..130
جدول 3-4. ضریب همبستگی بین 9 متغیر مربوط به مدل فرضی پژوهش حاضر ………………….131