ضرایب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی

در پژوهش حاضر نیز پایایی آن در نمونه جداگانه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پایایی آن در جدول 6-3 ارائه شد است.
جدول 6-3. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه مقابله با شرایط استرس زا در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب آلفای کرونباخ تعداد
راهبرد مسئله مدار 84/0 48
راهبرد هیجان مدار 78/0 48
راهبرد اجتنابی 80/0 48
همانطور که در جدول 6-3 مشاهده می شود، ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 84/0 (راهبرد مسئله مدار) تا 78/0 (راهبرد هیجان مدار) است، بنابراین، پایایی سه راهبرد مقابله در حد رضایت بخشی است.
همچنین، نتایج یافته های اندلر و پارکر (1990) و تحقیقات متعدد خارج و داخل کشور بیانگر معتبر بودن آزمون مورد نظر است. کاس وی و اندلر (2000) میزان اعتبار همزمان این پرسشنامه را با استفاده از دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی پرسشنامه NEO محاسبه نمودند که نتایج در جدول 7-3 ارائه شده است.
جدول 7-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا با دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش کاس وی و اندلر
مقیاس راهبرد مسئله مدار راهبرد هیجان مدار راهبرد اجتنابی
روان رنجورخویی (23/0- ((63/0 14/0
برون گرایی (24/0 (26/0- 15/0
(معنی داری در سطح 01/0 p< ((معنی داری در سطح 001/0 p<
نتایج مندرج در جدول 7-3 نشان دهنده همبستگی منفی (23/0-=r، 26/0-=r) و معنی دار بین بعد روان رنجورخویی با راهبرد مسئله مدار و بعد برون گرایی با راهبرد هیجان مدار و همبستگی مثبت (63/0=r، 24/0=r) و معنی دار بین بعد روان رنجورخویی و راهبرد هیجان مدار و بعد برون گرایی با راهبرد مسئله مدار وجود دارد. و همبستگی معنی داری بین راهبرد اجتنابی و دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی مشاهده نشد. در پژوهش شکری و همکاران (1387) ضرایب همبستگی بین زیر مقیاس های پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا و دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی صفات شخصیتی نتایج زیر را در جدول 8-3 نشان دادند.
جدول 8-3: نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا با دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش شکری و همکاران
مقیاس راهبرد مسئله مدار راهبرد هیجان مدار راهبرد اجتنابی
روان رنجورخویی ((24/0- ((57/0 04/0
برون گرایی 07/0 03/0- 09/0
((معنی داری در سطح 001/0> p
نتایج مندرج در جدول 8-3 نشان می دهد که بین روان رنجورخویی و سبک مقابله ای هیجان مدار همبستگی مثبت و معنی دار، و بین روان رنجورخویی و سبک مقابله ای مسئله مدار همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. از طرفی بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در ایران از جمله تحقیقات قریشی (1376) و وقری (1379، به نقل از جعفرنژاد و همکاران، 2005) نشان می دهد که همبستگی درونی آزمون و همبستگی آن در رابطه با متغیرهای متفاوت نسبتاً در حد بالایی می باشد که این خود معرف اعتبار آزمون است. همچنین در پژوهش شکری و همکاران (1387) نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده این بود که الگوی سه عاملی این پرسشنامه برازندگی قابل قبولی با داده ها دارد.
در پژوهش حاضر نیز همسو با مطالعه رافنسون، سارمی، ویندل، میرز و اندلر (2006) و شکری و همکاران (1387) به منظور بررسی روایی همگرای این پرسشنامه، همبستگی بین مقیاس های CISS و صفات شخصیتی روان رنجورخویی و برون گرایی محاسبه شد که نتایج مشابهی بهدست آمد. نتایج در جدول 9-3 ارائه شده است.
جدول 9-3. نتایج اعتبار سنجی همزمان پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا با دو بعد روان رنجورخویی و برون گرایی نئو در پژوهش حاضر