ضرایب آلفای کرونباخ، روش آلفای کرونباخ


باز
در این پژوهش در راستای سنجش میزان هوش عاطفی افراد و مؤلفه‌های آن پرسشنامه استاندارد ویزینگر (2000) استفاده شده است.
این پرسشنامه توسط حدت (1389) بعد از ترجمه نیز مورد آزمون روایی و پایایی قرار گرفته و تایید شده است.
3-8-1- طراحی و تنظیم پرسشنامه
در این پژوهش از پرسشنامه هوش عاطفی استفاده شده است. این پرسشنامه مربوط به تست هوش عاطفی افراد می‌باشد که در آن 45 سوال گنجانده شده است. در مورد سوال افراد باید گزینه‌ای بین عدد 1 تا 5 را انتخاب نماین که نشان دهنده میزان مطابقت یک فعالیت خاص با خصوصیات شخصی آنهاست. این 45 سوال پنج مولفه هوش عاطفی که عبارتند از : خودآگاهی، اداره هیجانات، خودانگیزی، ارتباطات مناسب و جهت‌دهی هیجانات را می‌سنجد در انتهای این دو پرسشنامه چهار سوال مربوط به متغیرهای جمعیت قرار داده شده است. متغیرهای جمعیت شناختی این تحقیق عبارتند از سن، جنسیت، سابقه خدمت، میزان تحصیلات.
3-8-1-1- روایی و پایایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه
در این پژوهش با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه به نوع روایی آن به طور ضمنی مورد تایید است. منظور اطمینان بیشتر از روایی پرسشنامه، با استفاده از روش‌ روایی صوری، پرسشنامه در اختیار استاد راهنما قرار گرفت که نظر نهایی ایشان در زمینه استاندارد بودن پرسشنامه منظور گردید.
پایایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه که به نوعی بیانگر اعتبار، دقت و اعتمادپذیری آن می‌باشد به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که خاصیت تکرارپذیری و سنجش یکسان برخوردار باشد برای سنجش پایایی از پرسشنامه در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این روش اجزا یا قسمت‌های آزمون برای سنجش ضریب پایای آزمون به کار می‌رود (مومنی 1386) در این راستا در این پرسشنامه ابتدا 30 پرسشنامه در میان بخشی از سهامداران توزیع شده و طبق فرمول زیر با استفاده از نرم‌افزار SPSS آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه محاسبه گردیده.
فرمول (2-1)
= ضریب پایای کل آزمون
= تعداد سوالات (بخش‌های) آزمون
S2= واریانس نمرات کل سوالات آزمون(مومنی 1386)
Sj2 = واریانس نمرات سوال (بخش ) J
بر اساس فرمول فوق و با استفاده از نرم‌افزار SPSS الفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش عاطفی برابر با 93/0 بدست آمد. لازم به ذکر است به ابزاری که آلفای کرونباخ آن بالاتر از سطح مقدار کمینه که توسط نانلی پیشنهاد گردید یعنی 7/0 باشد از جنبه پایایی در حد مناسبی قرار دارد.
جدول 3 – 2) ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش عاطفی و ابعاد آن
متغیر ها
ضریب آلفای کرونباخ
هوش عاطفی
93/0