ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت، ضرورت برقراری ارتباط

در تقسیم بندی دیگر برای ارتباط، ارتباطات به دو دسته یک جانبه و دو جانبه تقسیم می‌شوند:
ارتباطات یک جانبه :هر گاه عکس العمل گیرنده پیام نسبت به پیام ابراز نشود، آن ارتباط را یک جانبه گویند. یعنی در این نوع ارتباط، بازخورد پیام وجود ندارد.
ارتباطات دوجانبه :چنانچه محیط به گونه‌ای باشد که گیرنده عکس العمل ها و نظرات خود را درباره محتوای پیام به اطلاع فرستنده پیام برساند و عملا چنین کند، به این ارتباط، ارتباط دوجانبه می‌گویند.
2-9-1)ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت
هنری مینتزبرگ عامل ارتباطات را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در ایفای نقش مدیران بیان می‌کند. با استقرار کانال ارتباطی صحیح بین مدیر و کارکنان پنج هدف زیر تحقق می‌یابد:
1- رهنمودهای مشخصی برای انجام موفقیت آمیز وظایف به کارکنان ارائه می شود.
2- کارکنان از عملیات و رویه های سازمان مطلع می شوند.
3- به کارکنان آموزش داده می شود که چرا شغل آنها در مجموعه سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
4- کارکنان در مورد عملکرد و اینکه کارشان را چگونه انجام دهند و چگونه پیشرفت حاصل کنند بازخود لازم را به دست می‌آورند.
5- اطلاعات لازم به منظور وقوف بر هدفهای سازمانی در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.
6- از آنچه گذشت چنین استنباط می شود که تمامی وظایفی که مدیر انجام می‌دهد به ارتباطات موثر بستگی دارد(جواد عبدی، حسین اسلامی، حسن دهقان دهنوی , 1392).
ارتباطات نه تنها وظیفه مدیر را تسهیل می‌کند، بلکه وسیله ای است که سازمان را با محیط خارج مرتبط می‌سازد. به عبارت دیگر باید گفت که از طریق ارتباطات، هر سازمانی به صورت یک سیستم باز در می‌آید و با محیط خارج ارتباط برقرار می‌کند. ارتباطات را به عنوان خونی به حساب می‌آورند که در رگ حیات سازمان جریان دارد و نبودن اطلاعات باعث بروز اختلال در قلب سازمان خواهد شد. خلاصه این که بدون ارتباطات موثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان پذیر نخواهد بود.
ارتباط همیشه به خودی خود هدف نیست ولی به عنوان مهمترین ابزار مدیریت در همه اقدامات مدیریت دخالت دارد و باز خورد حاصل از ارتباط سازمانی به مدیریت سازمان کمک میکند که نقش صحیح مدیریت را در سازمان به اجرا درآورد. بنابراین هدف از این پژوهش کمک به مدیریت سازمان بمنظور ایجاد ارتباطات مفید و اثربخش در سازمان و آگاهی از عناصر موثر بر بهبود آن بمنظور ایجاد همدلی در سازمان و رفع تنش و عوامل ایجاد تعارض در سازمان میباشد(عبدی و همکاران , 1392)
مجاری ارتباطی: انسان ها به واسطه ی مجاری ارتباطی ، می توانند میان خود ارتباط برقرار نمایند. مجاری ارتباطی بین افراد در سازمان به سه بخش عمده ی چهره به چهره ،‌کتبی و الکترونیکی طبقه بندی شده اند (قلیچ لی و ایمانی پور ، 1386:126).
سبک های ارتباطی : که ناظر بر نوع رفتار افراد با یکدیگر است و به دو دسته ی رسمی و غیر رسمی تقسم می شوند (میلر، 1386:29).
مسیرهای ارتباطی : که شامل ارتباطات عمودی، افقی و مورب میان افراد سازمان بوده و ناظر بر مسیرهای ارتباطی است (همان منبع ص28).
محتوای ارتباطی : محتوای پیام ها و ارتباطات به سه دسته ی وظیفه ای ، اجتماعی و ابتکاری تقسیم می شوند (همان منبع ص27).
2-10) ارتباطات و انگیزش
طبق تعریف انگیزش توسط مولفه های تئوری انتظار اشاره شده است که قدرت انگیزه فرد برای کار کردن موثر تحت تاثیر ادارک فرد است یعنی درک تبدیل تلاش به عملکرد ، عملکردی که منجر به نتایج خاص(پاداش) می شود و پاداشی که برای فرد جذابیت دارد(هاکمن و همکاران ، 1983:74 (.