طبقه بندی ابعاد کیفیت، تکنولوژی پیشرفته

Business People Planning Strategy Analysis Concepts on Blackboard Background

زیبایی شناسی سبک، مد، رنگ، تنوع و ویژگی های محصول طراحی (ناگاشیما، 1977 روث و رومئو،1992)
عملکرد
برتری و قابلیت اطمینان ویژگی های عملیاتی محصول مهارت و عملکرد، قابلیت اطمینان و دوام( کاتین و دیگران 1982، هان و ترپسترا،1988، روث و رومئو 1992، لی و دنت 1997)
خدمات دسترسی سریع به مراکز خدماتی و انجام خدمات تعمیر و نگهداری با مهارت، خبرگی و خوشرویی خدمات ( کاتین و دیگران، 1982، لی و دنت، 1997)
اعتبار برند
تصویر معتبر ایجاد شده توسط برند خوشنامی( ناگاشیما 1977)، اعتبار ( هان و ترپسترا 1988، روث و رومئو 1992)، شأن ومنزلت ( جوهانسون نبنسال،1986)و تصویر معتبر ( لی و دنت، 1997)
اعتبار فنی تصویر معتبر ایجاد شده از محصول به واسطه به کارگیری تکنولوژی های پیشرفته در ساخت آن نوآوری و رموز فنی ( کاتین و دیگران1982، جوهانسون و نبنسال 1984، هان و ترپسترا 1988، روث و رومئو 1992)
طبقه بندی ابعاد کیفیت
مصرف کنندگان ممکن است محصولی را به دلیل اعتبار و یا جنبه های عملکردی آن برگزینند (میتال 1990، سیرگی ،1982، نقل شده در چانگ و دیگران،2009). براین اساس، ابعاد کیفیت را می توان به دو بخش نمادین و عملکردی تقسیم کرد. همانگونه که در نمایشگر 5-2 نشان داده شده است، محققان کشور سازنده مکررا این دو بعد کیفیت را مورد بررسی قرار داده اند، اما به صراحت بین آنها تمایز قائل نشده اند. تحقیق چانگ و دیگران بیان می کند که مصرف کنندگان کیفیت کالاها را از دو طریق، ادراک و ارزیابی می کنند: عملیاتی و نمادین.
نمایشگر ‏2 5 : تعریف مکانیزم های ارزیابی کیفیت و ابعاد کیفیت مرتبط با آن (چانگ و دیگران،2009)
مکانیزم ارزیابی کیفیت تعریف ابعاد کیفیت
عملیاتی جستجو

تجربه فرآیند ارزیابی کیفیت از سوی مصرف کننده که قبل از خرید صورت می گیرد.
فرآیند ارزیابی کیفیت از سوی مصرف کننده که بعد از خرید و استفاده از محصول صورت می گیرد. زیبایی شناسی
عملکرد، خدمات
نمادین تصویر فرآیند ارزیابی کیفیت از سوی مصرف کننده که به منظور ارزیابی اعتبار تصویر با توجه به نام برند و کاربرد تکنولوژی پیشرفته صورت می گیرد.
اعتبار برند و اعتبار فنی
همانطور که در نمایشگر 2-5 نشان داده شده است، جنبه های عملیاتی کیفیت از طریق مکانیزم جستجو و تجربه ارزیابی می شوند و این دو مکانیزم بر این اصل استوارند که آیا ویژگی مورد بررسی می تواند قبل و یا بعد از خرید ارزیابی شود و یا خیر. در مکانیزم جستجو، مصرف کنندگان ابعادی از کیفیت را در نظر می گیرند که بتوانند از طریق جستجو و پردازش اطلاعات ارزیابی کنند، بدون آنکه محصولی را خریداری نمایند. بعد کیفیتی که از طریق این مکانیزم ارزیابی می شود، بعد زیبایی شناختی است. زیرا سبک، مد، رنگ و تنوع محصول همگی عواملی هستند که قبل از خرید بررسی میشوند (نلسون ،1970،1974،تاکو و کاتسانیس ،1997، نقل شده در چانگ و دیگران،2009).