طراحى زنجیره تامین براى سود دهى استراتژیک، اطلاعات مدیریت زنجیره تامین

2-14-1 عملکرد1: ساختارشرکای زنجیره تامین
طراحی زنجیره تامین براساس کارایی که بر روى عوامل استراتژیک ونیازمندى هاى مشترى پایه ریزی شده است، به طوری که محدوده آن، محصولات موجود، سرویس ها، محصولات جدید یا بخش مشتریان را پوشش می دهد.
2-14-2 عملکرد2: پیاده سازى ارتباطات مشارکتى
این بخش به انواع مشارکتهاى ضرورى براى شرکت اشاره مى کند .این عملکرد ارتباطات زنجیره تامین را به مشارکت با عوامل خارج از شرکت گسترش مى دهد .هر تغییری در زنجیره تامین باید به اطلاع شرکا برسد و درکل زنجیره پیاده شود.
2-14-3 عملکرد3: طراحى زنجیره تامین براى سود دهى استراتژیک
مدیریت زنجیره تامین، مشارکت موثرعوامل خارج از شرکت را ایجاب مى کند. اما ارتباط هر شرکت با شرکت هاى خارج از آن بسیار مشکل زا است.
2-14-4 عملکرد4: اطلاعات مدیریت زنجیره تامین
نقش سیستم هاى اطلاعاتى را در اصلاح زنجیره تامین نباید نادیده گرفت. این بخش نقش تکنولوژى را در اصلاح زنجیره تامین نشان مى دهد. تغییرات سیستمی باید(تغییرات) اصلاح فرآیندها واستراتژى شرکت تحت الشعاع قراردهد.
2-14-5 عملکرد5: کاهش هزینه زنجیره تامین
شاخص اصلى بهبودی زنجیره تامین، کاهش هزینه است. این کوشش ها براى استراتژى ها و سیاست هاى کارایی انجام می شود(صالحی فیروزآبادی،1387).
2-15 انواع زنجیره تامین
درادبیات زنجیره تامین، طبقه بندی های مختلفی از انواع زنجیره های تامین آورده شده است که در زیر برخی از مهم ترین آنها آورده شده است.
2-15-1 زنجیره تامین ناب
دریک زنجیره تامین ناببر بهبود مستمر فعالیت هایی توجه می گردد که از آن طریق بتوان عملیاتی را که در طول یک زنجیره تامین، ایجاد ارزش افزوده نمی کنند حذف نمود. و بر تلاش های معطوف است که بتوان به کارایی ساخت داخلی نایل آمده و زمان های راه اندازی را کاهش داد. تا بتوان تولید اقتصادی را افزایش داده، هزینه ها را کاهش داده، سود آوری را بالا برده و انعطاف پذیری ساخت را ارتقا داد. هر چه که زمان راه اندازی کمتر باشد می توان انعطاف پذیری داخلی را افزایش داد (تارنت،٢٠٠١). اما یک زنجیره تامین ناب ممکن است توجهی به تقاضای مشتری و به عبارت دیگر انعطاف پذیری خارجی ننمایید. زیرا انعطاف پذیری خارجی به معنی انعطاف پذیری در طراحی محصول، برنامه ریزی و زمان بندی و توزیع و همچنین ساخت می گردد. هر چه که تغییرات بازار افزایش می یابد، رویکرد زنجیره تامین ناب نیز به مفهوم رقابت چندگانه نزدیکتر می گردد. زیرا بر اساس این مفهوم حجم تولید حتی یک عدد هم که باشد، به گونه ای است که بتواند پاسخگوی بازارهای چندگانه باشد(باتز،1995).
2-15-2 زنجیره تامین چابک
رویکرد زنجیره تامین چابک مرتبط با تقابل بین شرکت و بازار و یک چشم انداز بیرونی به انعطاف پذیری می باشد. پیاده سازی موفق این رویکرد مستلزم پاسخگویی سریع و مستمر به تغییرات بازار، پویایی سازمان، توجه به رشد و انعطاف پذیری سازمان ها و انتظارات مشتری می باشد. این رویکرد تمرکز خود را معطوف به پاسخ سریع به تغییرات پیش بینی نشده بازار نموده و از طریق حمل سریع و انعطاف پذیر نمودن زمان های تاخیر، بکارگیری تکنولوژیهای جدید، نسبت به حل مسائل غیرقابل پیش بینی اقدام می نماید. در این رویکرد استفاده وسیعی از سیستم ها و تکنولوژی های اطلاعاتی می گردد و همچنین با استفاده از تبادل الکترونیکی داده، اطلاعات را به سرعت به اجزای زنجیره منتقل می نماید. تا بتوان تصمیمات بهتری را اتخاذ نمود. تمرکز ویژه این رویکرد بر روی مسائل مربوط به سازمان و کارکنان می باشد. به طور کلی رویکردی سیستماتیک است که کسب و کار را منسجم نموده، ابداعات در سازمان را افزایش داده و موجب بوجود آمدن سازمان های مجازی بر اساس نیازهای مشتری می گردد.
2-15-3 زنجیره تامین ترکیبی
علاوه بر زنجیره تامین ناب و زنجیره تامین چابک، یک نوع زنجیره تامین دیگر که بین این دو نوع است، وجود دارد. که به آن، زنجیره تامین ترکیبی می گوییم. این رویکرد عموماً مربوط به محصولاتی می گردد که با توجه به سفارش مشتری مونتاژ می گردند زیرا میزان پیش بینی تقاضای آن دارای نوسان بسیار پایین و دقت نسبتا بالایی می باشد(احمدی کهنعلی،1387). در این زنجیره با توجه به حجم های بالای سفارش، از محصولات متنوعی جهت مونتاژ محصول نهایی استفاده می گردد. زنجیره تامین ناب و چابک از تکنیک هایی استفاده می کنند که در آن محصولات اجزای محصول دارای مشخصه های گوناگونی می باشند. درجدول2-1. سه نوع زنجیره تامین با همدیگر مقایسه گردیده اند.
جدول 2-1: مقایسه مشخصات انواع زنجیره تامین(زانگ زو،٢٠٠4).
عنوان
زنجیره تامین ناب
زنجیره تامین چابک