می 7, 2021

پژوهش – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

سوم

برای باز کردن این گره کافی است به صورت زیر عمل شود:

رتبه
،  اول
دوم
سوم

ELECTRE

روش‌ ELECTRE بر اساس «روابط برتری‌دهی[۱۱۱]» بناگذاشته شده‌است. رابطه برتری‌دهی  بدین معنی است که هرچند شاید دو گزینه  و  از لحاظ ریاضی بر یکدیگر چیره نباشند، اما تصمیم‌گیرنده ریسک بهتر بودن  را بر  می‌پذیرد[۳۶]. بویسو[[۱۱۲]] برخی ویژگی‌های روابط برتری‌دهی را مورد بررسی قرار داده است.
در روش‌های برتری‌دهی مجموعه‌ای از مقایسات زوجی بین گزینه‌ها در تک‌تک مشخصه‌ها انجام گرفته و بر این اساس روابط برتری‌دهی استخراج می‌گردد. روش‌های مختلفی جهت استخراج این روابط وجود دارد. برخی روش‌های برتری‌دهی ممکن است رتبه‌بندی کاملی از گزینه‌ها ارائه نکنند و تنها منجر به روابط برتری‌دهی بین برخی گزینه‌ها شوند که در اصطلاح بدان رتبه‌بندی جزئی[۱۱۳] می‌گویند. به طور کلی خروجی روش‌های برتری‌دهی در خصوص مقایسات گزینه‌ها به سه صورت می‌تواند باشد:

  • گزینه  ارجح از  است( P  )،
  • دو گزینه از لحاظ ارجحیت یکسان هستند( I  )،
  • دو گزینه غیرقابل مقایسه هستند( R  ).

در روش‌ ELECTRE فرض بر این است که تصمیم‌گیرنده قادر به تعیین مقادیر اهمیت نسبی مشخصه‌های مسئله می‌باشد. ایده اصلی این روش حذف آن دسته از گزینه‌هایی است که با درجه خاصی مغلوب سایر گزینه‌ها می‌شوند. در ELECTRE از دو شاخص هماهنگی[۱۱۴] و ناهماهنگی[۱۱۵] جهت ارزیابی گزینه‌های تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. وظیفه شاخص هماهنگی اندازه‌گیری مزیت نسبی یک گزینه نسبت به گزینه دیگر روی تمامی مشخصه‌های مسئله است، در حالی‌که وظیفه شاخص ناهماهنگی اندازه‌گیری ضعف نسبی یک گزینه نسبت به سایر گزینه‌ها می‌باشد. ایده هماهنگی-ناهماهنگی این‌گونه بیان می‌شود که گزینه  برگزینه  ترجیح داده می‌شود اگر اکثریتی کافی از معیارها به نفع این ادعا باشد و همچنین هیچ یک از معیارهای دیگر نیز به صورت قوی با این ادعا مخالفت ننمایند[۶۲،[۱۱۶]].

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است