جستجوی مقالات فارسی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

ELECTRE-III

وزن مشخصه‌ها، مقادیر عملکردی
آستانه‌های ترجیح، بی‌تفاوتی و رد برای هر مشخصه

امتیازدهی مستقیم
عددی

PROMETHEE-I و
PROMETHEE-II

وزن مشخصه‌ها
توابع ترجیح برای هر مشخصه
مقادیر عملکردی

امتیازدهی مستقیم

امتیازدهی مستقیم یا ترتیبی(رتبه‌بندی)

از این‌رو محققین بسیاری به تحلیل حساسیت روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، از طریق حل مثال‌های مختلف، پرداخته‌اند(رجوع کنید به بخش‏۲-۲-۲ ). اما از آنجا که تحلیل حساسیت‌های انجام شده مبتنی بر مسائل خاصی بوده است، لذا نمی‌توان قواعدی را به‌صورت عمومی در خصوص میزان حساسیت روش‌های مختلف به تغییر در داده‌های ورودی مسئله، بیان نمود. اما نکته‌ای را که شاید بتوان به صورت تقریبی در خصوص حساسیت روش‌ها بیان کرد این که هر چه میزان جبرانی بودن یک روش بیشتر باشد امکان ایجاد تغییر در نتایج آن، با تغییر مقادیر خاصی از داده‌های ورودی، نیز بیشتر خواهد بود. البته این استدلال یک استدلال تقریبی بوده و قابل تعمیم به تمامی مسائل تصمیم‌گیری نخواهد بود. لذا تاکید می‌گردد که تصمیم‌گیرنده تنها به نتایج خروجی یک روش‌ اکتفا نکرده و فواصلی از مقادیر داده‌های ورودی که به ازای آن نتایج ثابت باقی خواهد ماند را نیز بدست آورد. اگر این فواصل برای تصمیم‌گیرنده قابل قبول بود، آنگاه وی می‌تواند به نتایج روش اعتماد بیشتری داشته باشد.

خروجی

یک مسئله تصمیم‌گیری چندمعیاره ممکن است برای دستیابی به یکی از سه هدف کلی زیر تعریف شود[۳۳،۶۳]:

  • انتخاب[۱۷۷] : که در آن DM به دنبال انتخاب بهترین گزینه و یا تعدادی از گزینه‌های برتر می‌باشد.
  • رتبه‌بندی[۱۷۸] : که در آن DM به دنبال بررسی روابط اولویتی بین گزینه‌های مسئله، و یا به عبارت دیگر رتبه‌بندی گزینه‌ها از بهترین به بدترین می‌باشد. رتبه‌بندی می‌تواند کامل و یا جزئی باشد.
  • مرتب‌سازی[۱۷۹] : که در آن DM به دنبال تقسیم مجموعه گزینه‌ها بر اساس قواعد خاصی به دسته‌های از پیش تعریف شده است.
نوشته ای دیگر :
متن کامل - آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی- قسمت ۷

از آنجا که هر روش‌ تصمیم‌گیری چندمعیاره برخی از اهداف فوق را می‌تواند برآورده سازد، لذا دانستن خروجی روش‌های مختلف برای یک تصمیم‌گیرنده جهت انتخاب یک روش مناسب ضروری است.
در جدول ‏۴-۲، روش‌های مختلف مورد استفاده در این تحقیق بر حسب خروجی و همچنین اهداف قابل کاربرد به دو دسته تقسیم‌بندی شده‌اند.
جدول ‏۴-۲٫ خروجی و اهداف قابل کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری

روش خروجی اهداف قابل کاربرد
SAW، WPM، TOPSIS، AHP، ANP، ELECTRE-II، PROMETHEE-II و تخصیص خطی رتبه‌بندی کامل انتخاب یک یا چند گزینه برتر
رتبه‌بندی کامل گزینه‌ها
ELECTRE-I، ELECTRE-III و PROMETHEE-I رتبه‌بندی جزئی تعیین روابط اولویتی بین گزینه‌ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است