مقاله علمی با منبع : طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

ELECTRE-I

زیاد

متوسط

خیر

متوسط

غیرخطی

ELECTRE-II

زیاد

متوسط

خیر

متوسط

غیرخطی

ELECTRE-III

زیاد

زیاد

خیر

متوسط

غیرخطی

PROMETHEE

متوسط

متوسط

در یک حالت

زیاد

غیرخطی

طراحی سیستم استنتاج

*در روش WPM مطلوبیت ترجیحات به صورت غیرخطی و با شیب کاهنده افزایش می‌یابد.
در بخش پیشین، دانش روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره بر اساس معیارهای مشخص شده از ادبیات موضوع جمع‌آوری گردید. پس از اکتساب دانش در یک سیستم خبره، نیاز است به منظور بهره‌برداری مناسب از دانش کسب شده، رویه‌ای برای استخراج دانش تعیین و طراحی نمود. در این تحقیق از «درخت تصمیم» جهت استخراج دانش استفاده گردیده است. درخت تصمیم هم ابزاری برای نمایش دانش است و هم ابزاری برای استخراج دانش. استفاده از درخت تصمیم در سیستم خبره انتخاب روش، موجب می‌شود که وقایع بر اساس معیارهای تعیین شده از کاربر یا تصمیم‌گیرنده دریافت گردیده و متناسب با این وقایع، مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری به وی معرفی شود. همان‌گونه که در بخش‌های پیشین نیز اشاره شد، معیارهای مورد استفاده جهت انتخاب مناسب‌ترین روش را می‌توان در قالب دو دسته معیارهای الزامی و غیرالزامی طبقه‌بندی نمود. سیستم خبره ابتدا از کاربر وقایع مرتبط با معیارهای الزامی را دریافت کرده و در ادامه در صورت نیاز به سراغ وقایع مرتبط با معیارهای غیرالزامی می‌رود.

ارزیابی روش‌ها در معیارهای الزامی

شکل ‏۴-۷ نشان‌دهنده درخت تصمیم استفاده شده در سیستم خبره انتخاب مناسب‌ترین روش می‌باشد. این درخت تصمیم با توجه به معیارهای الزامی، و به منظور شناسایی روش‌های معتبر برای مسئله تصمیم‌گیری موردنظر طراحی شده است. بر این اساس سوالاتی در خصوص معیارهای الزامی از کاربر پرسیده شده و متناسب با پاسخ‌های دریافتی، روش یا روش‌هایی که این معیارها را برآورده می‌سازند، مشخص می‌گردد. در جدول ‏۴-۷ مشخصات هر گره شامل سوالی که در آن گره از کاربر پرسیده می‌شود، و روش‌های موجود در آن، نشان داده شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.