مقاله – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با …

 • – Decision Maker ↑
 • [] Hobbs, B.F., Chankong, V., Hamadeh, W. and Stakhiv, E., “Does choice of multicriteria method matter? An experiment in water resources planning”, Water Resources Research, Vol. 28, No. 7, pp. 1767–۱۷۷۹, ۱۹۹۲٫ ↑
 • – goal programming ↑
 • – ELimination and Choice expressing REality ↑
 • – additive value functions ↑
 • – multiplicative utility functions ↑
 • [] Corner, J.L. and Buchanan, J.T., “Capturing decision maker preference: Experimental comparison of decision analysis and MCDM techniques”, European Journal of Operational Research, Vol. 98, pp. 85-97, 1997. ↑
 • – Simple Multi-Attribute Rating Technique ↑
 • [] Chu, M. T., Shyu, J., Tzeng, G. H. and Khosla, R., “Comparison among three analytical methods for knowledge communities group-decision analysis”, Expert Systems with Applications, Vol. ۳۳, pp. 1011-1024, 2007. ↑
 • – Simple Additive Weighting ↑
 • – Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ↑
 • [] Akhavi, F. and Hayes, C. “A comparison of two multi-criteria decision-making techniques”, In: Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Washington DC, USA, pp. 956-961, 2003. ↑
 • – Analytical Hierarchy Process ↑
 • – Multi-criteria Rank Ordering ↑
 • [] Hobbs, B.F., “What can we learn from experiments in multiobjective decision analysis?”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 16, No. 3, 384-394, 1986. ↑
 • [] Olson, D.L., Moshkovich, H.M., Schellenberger, R. and Mechitov, A.I., “Consistency and accuracy in decision AIDS: Experiments with four multiattribute systems”, Decision Sciences, Vol. 26, No. 6, pp. 723-748, 1995. ↑
 • [] Bell, M.L., Hobbs, B. F., Elliott, E. M., Ellis, H. and Robinson, Z., “An evaluation of multi-criteria methods in integrated assessment of climate policy”, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, Vol. 10, No. 5, pp. 229-256, 2001. ↑
 • [] Wang, M. and Yang, J., “A Multi-criterion Experimental Comparison of Three Multi-attribute Weight Measurement Methods”, Journal of Multicriteria Decision Analysis, Vol. ۷, pp. 340-350, 1998. ↑
 • – Equal weight Averaging Model ↑
 • [] Mahmoud, M.R. and Garcia, L.A., “Comparison of different multicriteria evaluation methods for the Red Bluff diversion dam”, Environmental Modelling & Software, Vol. 15, pp. 471-478, 2000. ↑
 • – Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluations ↑
 • – compromise programming ↑
 • [] Zanakis, S.H., Solomon, A., Wishart, N. and Dublish, S., “Multi-attribute decision making: A simulation comparison of select methods”, European Journal of Operational Research, Vol. 107, pp. 507-529, 1998. ↑
 • – Multi-Attribute Decision Making ↑
 • – Multiplicative Exponential Weighting ↑
 • [] Wolters, W.T.M. and Mareschal, B., “Novel types of sensitivity analysis for additive MCDM methods”, European Journal of Operational Research, Vol. 81, pp. 281-290, 1995. ↑
 • نوشته ای دیگر :
  طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه ...
 • [] طباطبائیان، ح و قاضی نوری، س، تحلیل حساسیت مسائل تصمیم گیری چند شاخصه نسبت به نوع تکنیک مورد استفاده، دانش مدیریت، شماره ۵۶، ۱۳۸۱٫ ↑
 • [] Zhou, P. and Ang, B. W., “Comparing MCDA aggregation methods in constructing composite indicators using the Shannon-Spearman Measure”, Social Indicators Research, Vol. 94, pp. 83-96, 2009. ↑
 • – Shannon-Spearman measure ↑
 • [] امینی، ع،” تحلیل حساسیت مسائل ‏‎MADM “، پایان نامه(کارشناسی ارشد)، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱٫ ↑
 • [] Triantaphyllou, E. and Sanchez, A., “A sensitivity analysis approach for some deterministic multi-criteria decision making methods”, Decision Sciences, Vol. 28, No. 1, pp. 151-194, 1997. ↑
 • – Weighted Product Model ↑
 • [] Buede, D.M. and Maxwell, D.T., “Rank disagreement: A comparison of multi-criteria methodologies”, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, Vol. 4, No. 1, pp. 1-21, 1995. ↑
 • – rank reversal ↑
 • – Multi Attribute Value Theory ↑
 • – percentaging ↑
 • [] Stewart, T.J., “Robustness of additive value function methods in MCDM”, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, Vol. 5, pp. 301-309, 1996. ↑
 • [] Stewart, T.J., “A critical survey on the status of multiple criteria decision making theory and practice”, Omega, Vol. 20, pp. 569-586, 1992. ↑
 • [] Simpson, L., “Do decision makers know what they prefer?: MAVT and ELECTRE II”, Journal of the Operational Research Society ,Vol. ۴۷, No. 5, pp. 919-929, 1996. ↑
 • [] Peniwati, K., “Criteria for evaluating group decision making methods”, Mathematical and Computer Modeling, Vol. 46, pp. 935-947, 2007. ↑
 • [] Salminen, P., Hokkanen, J. and Lahdelma, R. , “Comparing multicriteria methods in the context of environmental problems”, European Journal of Operational Research, Vol. 104, pp.485-496, 1998. ↑
 • [] Opricovic, S. and Tzeng, G-H., “Extended VIKOR method in comparison with outranking methods”, European Journal of Operational Research, Vol. 178, No. 2, pp. 514-529, 2007. ↑
 • [] Stewart, T.J., “Evaluation and refinement of aspiration-based methods in MCDM”, European Journal of Operational Research, Vol. 113, No. 3, pp. 643-652, 1999. ↑
 • – outranking approaches ↑
 • [] Opricovic, S. and Tzeng, G-H., “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, Vol. 156, No. 2, pp. 445-455, 2004. ↑
 • [] Fischer , G.W., “Utility Models for Multiple Objective Decisions: Do They Accurately Represent Human Preference?”, Decision Sciences, Vol. 10, No. 7, pp. 451-479, 1979. ↑