می 17, 2021

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به …

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

شکل ‏۳-۱٫ حالت کلی یک ماتریس تصمیم

فرآیند تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای

تصمیم‌گیری یک فرآیند است که از تعریف مسئله شروع شده و تا دستیابی به یک تصمیم مطمئن ادامه می‌یابد. برای فرآیند تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای مطابق با شکل ‏۳-۲ می‌توان هشت قدم فرض نمود[[۸۳]]. انتخاب یک روش مناسب تصمیم‌گیری یکی از قدم‌های این فرآیند می‌باشد که نتیجه آن به صورت مستقیم بر نتایج نهایی تصمیم‌گیری موثر خواهد بود. هرچند که تمرکز این تحقیق تنها بر روی مرحله انتخاب روش تصمیم‌گیری می‌باشد، اما سایر مراحل این فرآیند نیز به نوبه خود بر روی نتایج نهایی تاثیرگذار می‌باشد. بسیاری از محققین بر این عقیده‌اند که مراحل اولیه فرآیند تصمیم‌گیری نظیر شناسایی گزینه‌های تصمیم‌گیری و همچنین تعیین مشخصه‌های تصمیم‌گیری و اوزان آن‌ها، از اهمیت بیشتری نسبت به انتخاب روش تصمیم‌گیری برخوردار است[۱۲،[۸۴]]. لذا جهت دستیابی به نتایج مطمئن برای یک مسئله تصمیم‌گیری می‌بایست تک‌تک قدم‌های این فرآیند را با دقت مورد توجه قرار داد.
شکل ‏۳-۲٫ فرآیند تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای[۵۲]

طبقه‌بندی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

طبقه‌بندی‌های بسیاری برای روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در ادبیات موضوع ارائه شده است. این طبقه‌بندی‌ها را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: طبقه‌بندی‌های کلان، و طبقه‌بندی‌های تفصیلی.

طبقه‌بندی‌های کلان

کلی‌ترین و شاید پذیرفته شده‌ترین طبقه‌بندی روش‌های(و همچنین مسائل) MCDM، دسته‌بندی آن با توجه به صورت مسئله تصمیم‌گیری به دو دسته MADM و MODM است که در بخش پیشین بدان اشاره شد.
طبقه‌بندی کلی دیگری که در خصوص روش‌های MCDM مرسوم است، طبقه‌بندی روش‌ها بر اساس تعداد تصمیم‌گیرندگان است. بر این اساس روش‌های MCDM را می‌توان به دو دسته فردی و گروهی تقسیم بندی نمود.
نوع دیگر از طبقه‌بندی روش‌های MCDM، دسته‌بندی روش‌ها بر اساس نوع داده‌های موردنیاز آن‌ها از جنبه قطعیت می‌باشد. از این رو روش‌های MCDM را می‌توان به دو دسته قطعی و غیرقطعی تقسیم بندی نمود. عدم قطعیت در مدل‌های MCDM می‌تواند به یکی از دو صورت احتمالی و یا فازی باشد[۴۹،[۸۵]].
آن چه که در خصوص طبقه‌بندی‌های کلان روش‌های MCDM مطرح گردید را می‌توان در شکل ‏۳-۳ خلاصه نمود.
شکل ‏۳-۳٫ طبقه‌بندی کلی روش‌های MCDM [49]

طبقه‌بندی‌های تفصیلی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است