طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحواره ناسازگار اولیه

chart background

متغیر ملاک: تعارضات زناشویی
متغیر پیش‌بین1: طرحواره ناسازگار اولیه با پنج حوزه
متغیر پیش‌بین2: سبکهای نگرش به عشق با شش حوزه
تعریف‌های نظری و عملیاتی
تعارضات زناشویی
تعریف نظری
تعارض زناشویی در این پژوهش عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری ، نظرات ، اهداف و رفتاری است که در جهت مخالفت با دیگری صورت می‌گیرد (رابینز، 1991، کبیری، 1377، به نقل از بهارستان، 1383) و درغالب تعاملاتی نظیر کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش ر ابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن امور مالی از یکدیگر تعریف می شود.
تعریف عملیاتی:
تعارضات زناشویی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها در پرسشنامه تعارضات زناشویی ( ثنایی ،1379) در هفت بعد از تعارضات زناشویی نظیر کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش ر ابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن امور مالی از یکدیگر به دست می‌آورند.
طرحواره های ناسازگار اولیه
تعریف نظری
الگوهای شناختی و هیجانی خود-ویرانگری هستند که شکل گیری آنها از اوایل دوره رشد و تحول فرد آغاز می گردد و در طول زندگی فرد تکرار می شوند . براساس این تعریف ، رفتار فرد قسمتی از طرحواره او نیست ، بلکه یانگ باور دارد که رفتارهای ناسازگارانه به عنوان پاسخی در پاسخ به طرحواره های ناسازگار اولیه شکل می گیرند .بنابراین ، رفتارها توسط طرحواره ها برانگیخته می شوند ، ولی قسمتی از طرحواره ها نیستند. طرحواره های ناسازگار اولیه الگویی گسترده و نافذ است که شامل ؛ خاطره ها ، هیجان ها ، شناختارها و حسی های بدنی است که در ارتباط با فرد و رابطه های بین فردی او با دیگران است و در طول سال های کودکی یا نوجوانی شکل می گیرد و در طول زندگی فرد گسترش می یابد و به گونه چشمگیری مختل و ناکارآمد است (یانگ ،2003).
تعریف عملیاتی
منظور از طرحو اره های ناسازگار اولیه در این پژوهش میزان نمره ای است که هر آزمودنی در پرسشنامه طرحواره یانگ کسب می نماید. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای است .
سبک های نگرش به عشق
تعریف نظری
سبک های عـشق ورزی بر اساس پژوهش هاوبرآوردهای بدست آورده توسط « لی » از کشورهای ایالات متحده، کانادا و بریتانیا در شش سبک تعریف می شود (نتو،2001) ، که عبارتند از:
عشق رومانتیک (اروس)
عشق دوستانه (استورگ)
عـشق بازیگرانـه (لـودوس)
عشق شهوانی (مانیا)
عشق واقعگرایانه (پراگما)