پایان نامه ارشد رایگان درمورد عدالت سازمانی، روایی محتوا

Arrow Sign up on background

رفتار منحرفانه محیط کار
19
Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance.Journal of Applied Psychology, 85(3), pp 349-360
عدالت سازمانی
15
Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the citizenship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 36(3), 527e556
تمرکز
5
Ferrel, O.C & Skinner. S.J (1988). Ethical behavior and bureaucratic structure in marketing research organizations. Journal of marketing research, 25(1), pp 103-109
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه
بعد از توسعه هر ابزار اندازه‌گیری در تحقیقات پیمایشی لازم است تا ویژگی‌های علمی آن مورد آزمون قرار گیرد. روایی و پایایی ویژگی‌هایی هستند که هر ابزار اندازه‌گیری ازجمله پرسش‌نامه باید دارا باشد. به این دلیل که ابزار اندازه‌گیری پژوهش باید قادر باشد اطلاعات و داده‌های لازم برای تجزیه‌وتحلیل و نتیجه‌گیری نهایی را در اختیار بگذارد. روایی و پایایی دو بعد مهم هستند که صحت و درستی ابزار اندازه‌گیری را تعیین می‌کنند. برای آزمودن برازش منطقی اندازه‌ها، محققین از دو معیار روایی و پایایی در تحقیقات بهره می‌گیرند.
3-7-1- روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد (خاکی، 1378). آزمون‌های روایی تحت سه عنوان کلی گروه‌بندی می‌شود:
1- روایی محتوا
2- روایی وابسته به معیار
3- روایی سازه (مفهومی)
ازآنجاکه پرسش‌نامه‌های استفاده‌شده در این پژوهش از منابع معتبر خارجی استخراج و ترجمه شده است، ابتدا از طریق روایی محتوا و با استفاده از نظرات اساتید و خبرگان جملات و سؤالات به‌کاربرده شده، اصلاح و نهایی گردید. برای اندازه‌گیری روایی سازه از معیارهای روایی همگرا، روایی واگرا و استفاده شد.
3-7-1-1- روایی همگرا
یکی از معیارهای بررسی برازش مدل‌های اندازه‌گیری، روایی همگرا است که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤالات (شاخص‌ها) خود می‌پردازد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است (بارکلیو همکاران، 1995). روایی همگرا به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤالات خود (شاخص‌ها) خود می‌پردازد. معیار واریانس استخراجی داده‌ها توسط نرم‌افزار Smart PLS برای این منظور به کار می‌رود. فورنل و لارکر مقدار مناسب برای واریانس استخراجی داده‌ها را 5/0 به بالا معرفی کرده‌اند (داوری و رضازاده، 1392).
3-7-1-2- روایی واگرا
در این روش میزان همبستگی بین شاخص‌های یک سازه با آن سازه و میزان همبستگی بین شاخص‌های یک سازه با سازه‌های دیگر مقایسه می‌گردد. درصورتی‌که مشخص