عدم اطمینان محیطی، توانایی های فردی

Tubes for DNA amplification by PCR

2-23-11 فعالیت های برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی:
فعالیت هایی هستند که افراد را قادر می سازند تا بر زندگی و مسیر شغلی خود و چگونگی اهتمام ورزیدن به تحقق آنها تمرکز یابند.
2-23-12 فعالیت های برنامه ریزی هدف گذاری:
شامل تئوری و تجربه در برنامه ریزی و هدف گذاری و همچنین بهره گیری از مدل های حل مسئله می شود.
2-23-13 فعالیت های مدیریت راهبردی:
فعالیت هایی هستند که به خط مشی گذراندن کلیدی کمک می کنندتا بر اساس آنها رسالت بنیادی اهداف و خواسته های محیطی، تهدیدها و فرصت ها را به طور اصولی انعکاس دهند و به برنامه ریزی اقدامات عملی بلند مدت دست بزنند.
2-23-14 فعالیت های تغییر اساسی سازمان:
متضمن تغییرات عظیم در سیستم هستند. بر اساس این تغییر، فلسفه مدیریت، سیستم دهی پاداش، طراحی شغل، ساختار سازمان، رسالت سازمان، ارزش هاو فرهنگ ها تغییر داده می شوند.( فرنچ و بل، 1385)
2-24 تغییر سازمانی:
اگر سازمان را جزئی از یک جامعه متصور شویم تمام فاکتورهایی که در یک جامعه تاثیرگذار هستند می توانند بر یک سازمان نیز موثر واقع گردند و موجب بروز تغییرات سازمان ها گردند.
تغییر سازمانی را به عنوان یک حرکت از حالت حاضر و موجود سازمان به بعضی از حالت ها درآینده توصیف می کنند و لازمه تغییر سه شرط مشخص است. حالت و چگونگی آینده که مدیریت می خواهد به آن برسد و حالت و چگونگی حال حاضر که سازمان فعلا در آن است و حالت گذر که باید از حال به آینده حرکت کند.
سازمان ها امروزه در یک محیط پویا و پیچیده فعالیت می کنند، سرعت تغییرات محیطی سریع است و این تغییرات می توانند حیات سازمان ها را به خطر بیندازند. هرچه قدر تغییرات محیطی بیشتر باشد به همان نسبت نیز عدم اطمینان محیطی بالاتر می رود و چون تعداد عوامل محیطی زیاد هستند و همواره در حال تغییرند، سازمان ها برای حفظ و ماندگاری خود نیاز به اطلاعات وآگاهی از این عوامل دارند.
سازمان ها می آموزند که چگونه یاد بگیرند و به یادگیری بها و ارزش بدهند و شرایطی ایجاد کنند تا به حالت خود انتقالی برسند. لازم به ذکر است که خود انتقالی عبارت است از آمادگی در ایجاد تغییر پیوسته و بالا بردن سطح توانایی های فردی را گویند و این عمل هنگامی تحقق می یابد که ارزش یادگیری شناخته شده باشد. مجددا لازم به ذکر است که دو مطلب در مورد تغییرات حائز اهمیت است. نخست اداره تغییرات و دوم تاثیر آن بر افراد و مواردی که به وسیله تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند. در اینجا اشاره به این مهم می شود که علت عدم موفقیت در اجرای تغییرات در واقع شکست در اداره و مدیریت آن تغییر می باشد و اینکه سازمان ها
دریابند که چگونه بهتر اداره کنند و تغییرات را به کار برند همواره یک چالش بزرگ برای آنها محسوب می شود.
2-25 ماهیت و ابعاد تغییر در سازمان:
تغییر جز لاینفک و جدایی ناپذیر سازمان هاست . همه سازمان ها اعم از اجتماعی، اقتصادی، آموزشی در معرض تغییر و تحول هستند.
به عقیده تافلر نویسنده کتاب موج سوم: جهان دوره صنعتی را گذارنده و به دوره الکترونیک و پارا الکترونیک پا گذاشته است. امروزه تغییر عامل ابداعات بشر است و همه سازمان ها و جوامع دنیا را در بر گرفته است.(تافلر 1370). در این راستا تغییرات گسترده ای در نظام های آموزشی صورت گرفته و این نظام ها خود نیز بانی تغییرات وسیعی در سطح اجتماع شده اند و از تغییر گریزی ندارند.
در علوم انسانی برای واژه تغییر همانند اصطلاحات مدیریت، رهبری، قدرت و اختیار تعاریف فراوانی ارائه شده است. شاید ساده ترین تعریف تغییر بدین مفهوم است که وضعیت جدید عوامل با وضعیت سابق آنها تفاوت دارد. تغییر در سازمان عبارت است از فرآیند تحول و دگرگونی که در رفتارها، ساختارها، فرآیندها، خط مشی ها یا بردن داده های پاره ای از واحد های سازمانی رخ می دهد، یا به عبارت دیگر تغییر برای یک نظام یا سیستم، خواه گروه، فرد یا سازمان عبارت است از حرکت از یک حالت به حالتی دیگر.
تغییر در فرآیند عبارت است از تغییر در روش های سنتی و قدیمی انجام کار، تغییر در ساختار عبارت است از تغییر در فرهنگ سازمانی، تغییر در رفتار عبارت است از تغییر در نگرش ها و باورهای کارکنان.
برای تمام برنامه های تحول سازمان عناصر سه گانه تشخیص، برنامه های ایجاد تغییر و برنامه مدیریت اساسی حائز اهمیت است که همه آنها برای موفقیت تغییر، حیاتی هستند. هرچه افراد مطالب و تجربه
__________________________________________
Toffler-1