عناصر اساسی برنامه درسی الگوی بانک استریت، محتوا و سازماندهی آن

والدین نیز ارتباط مطلوب و مناسبی با مدرسه دارند و به طور داوطلبانه در بخش هایی از امور اجرایی همکاری می کنند. بسیاری از والدین نیز با بهره گیری از پایگاه کالج، با مربیان فرزندان خویش ارتباط برقرار می کنند و از فعالیت ها و میزان رشد کودکانشان مطلع شده و از آموزش های مورد نیاز بهره مند می گردند. (همان، ص200)
جدول2-7 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی بانک استریت (اقتباس از حبیبی واحمدی، 1390)
عناصر اساسی برنامه درسی الگوی بانک استریت
اهداف
ایجاد محیطی آموزشگاهی به منزله الگویی از جامعه ی چند فرهنگی آمریکا و نیز تقویت حس همکاری در کارهای گروهی.
پرورش و رشد همه جانبه کودکان از جهات جسمی-حرکتی، زبانی و گفتار، عاطفی-هیجانی، ذهنی-شناختی و اجتماعی و تقویت حس خود آگاهی بر اساس تجربه کردن و تفسیر آن.
حمایت از حس کنجکاوی و شوق یادگیری و تلاش در جهت زنده نگه داشتن آن به گونه ای که کودکان به یادگیرندگان دائمی تبدیل شوند و ایجاد باور تلاش کردن و برای بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران.
پرورش قابلیت حل مسئله و تفکر تحلیل گرایانه از طریق مطالعات اجتماعی و کسب مهارت در مشاهده، سوال سازی، ساختن فرضیه و امتحان آن
تقویت انعطاف پذیری در برابر تغییرات و ایجاد توانایی تغییر الگوهایی که دیگر مناسب نیستند و تشویق رو به رویی شجاعانه با دنیای جدید.
محتوا و سازماندهی
آن
مطالعات اجتماعی به عنوان هسته ی اصلی محتوا، شامل مطالعه اجتماعی از خانواده ها تا همه جهان، انسان شناسی فرهنگی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و فناوری در پیوند با علوم پایه و هنر. همچنین ادبیات، زبان خارجی، موسیقی، تربیت بدنی، زبان آموزی و سواد آموزی و ایجاد ارتباط بین دنیای گفتاری و نوشتاری و توانایی استفاده از تجهیزات و نیز مهارتهای پژوهشی.
مفاهیم و مهارت های متفاوت از حوزه های مختلف در بازی ها و تجربه های فعال و عینی روزانه ادغام می شوند.
روش
استفاده از تجربه ی مستقیم، کاوشگری و حل مسأله
مطالعات اجتماعی از طریق گردش های گروهی که از محیط درون مرکز و همسایگان آن آغاز شده و گسترش می یابد و در خلال آن مشاهده، طرح پرسش، تحقیق و جست و جو، بحث و گفت و گو برای یافتن پاسخ سوالات با استفاده از امکانات مختلف مانند کتاب، فیلم های آموزشی، اسلاید ها و لوح های فشرده و ترغیب کودکان به بازسازی آنچه درک کرده اند از راه هایی مانند نقاشی و سازه های ساختمانی
محیط یادگیری
باز نمودی از زندگی و کار در آزمایشگاه دانشمندان و کارگاه هنرمندان، غنی و چالش بر انگیز که ضمن ایجاد احساس آرامش، ایمنی و اعتماد، کنجکاوی را بر می انگیزد.
دو عنصر انعطاف پذیری و جنبش و حرکت در همه بخش های محیط حاکم است.
دارای مواد و وسایل متنوعی است که به صورت مناسب سازمان دهی شده، قابل مشاهده و در دسترس است و کودکان در مرکز مختلف مثل مرکز هنر یا ساختمان سازی از آنها استفاده می کنند.
اتاق موسیقی، سالن ورزش، کتابخانه و کارگاه هنر بخش های دیگری از محیط اند.
استفاده از فضای باز.
جدا بودن کلاس های کودکان سنین مختلف که البته در ساعاتی مثل ساعت تربیت بدنی، در سالن ورزشی کودکان در کنار یکدیگر حاضر می شوند.
چند رسانه ای است و از وسایل الکترونیکی مانند مینی رایانه، ویدئو، دستگاه اسلاید و. . . استفاده می شود.
تعداد 25-20 کودک با یک مربی، یک دستیار و یک مربی- کار آموز.
کارکنان