عوامل تاثیر گذار بر خویشتن شناسی، راههای پرورش خویشتنشناسی

Arrows and wordcloud with copy space on blackboard

3- مرحله شناسایی
در این مرحله، به طور بارز از قوه شناخت استفاده میشود. در این مرحله فرد آنچه را که احساس یا درک میکند، واقعیت شخصیتی خود میداند.
4- مرحله دوام یا بقا
در این مرحله کودکان به ماندگاری آنچه که در آیینه میبینند و آنچه که واقعیت است پی میبرند. برای بزرگسالان در مرحله معادلی این ویژگی ها و خصوصیات گذشته از صفات ظاهری، ویژگی های درونی و شخصیتی را در بر میگیرد.
5- مرحله خویشتن شناسی
در این مرحله برای کودک “خود” از منظر دیگران معنا پیدا میکند. برای بزرگسالان در این مرحله حساسیت نسبت به روابط بین فردی و خودارزیابی از اهمیت بالایی برخوردار است. این افراد دریافته اند که با شناخت ابعاد مختلف ظاهری و شخصیتی و روانی خود میتوانند در سامان دادن هرچه بهتر روابط خود با دیگران موفق باشند(روچات، 2003).
2-2-8. راههای پرورش خویشتنشناسی
استفاده از “خودارزیابی”
داشتن چارچوبی برای ارزیابی خویشتن، کمک میکند که تا حدودی نسبت به خویشتنِ خویش آگاهتر شویم. از جمله این روش ها می توان به استفاده از آزمون های خویشتنشناسی اشاره کرد.
نگاه به خویشتن و یادگیری
این راهبرد نیز که ریشه در راهبرد اول دارد، میتواند در خویشتنشناسی افراد، به ویژه مدیران موثر واقع شود. پیتر دراکر بیان می کند که وقتی که تصمیمی میگیرید، آنچه که انتظار رسیدن به آن دارید را بنویسید و پس از مدتی نتایج را با آنچه که انتظار داشته اید مقایسه کنید.
آگاهی نسبت به دیگران
این ویژگی زمانی اهمیت دوچندان پیدا می کند که موفقیت فعالیتی منوط به کار تیمی یا گروهی باشد. شناخت قوتها و ضعفهای خویش، می تواند در آگاهی نسبت به دیگران موثر واقع شود. هنگاهی که افراد تیم یا گروه با هدفی مشترک با شما، اما با روشی متفاوت در حال فعالیت هستند، این نوع آگاهی از اهمیت ویژهای برخوردار میشود.
گرفتن بازخورد از دیگران
بازخورد گرفتن از دیگران در مورد فعالیتهایی که در محیطی جمعی انجام میدهیم یکی از راهبرهای افزایش خویشتنشناسی است. به ویژه زمانی که فعالیت ما برای دیگران مهم باشد.
جستجو در تجربیات گذشته و شناختن نقاط قوت و ضعف خود
همانطور که در بخشهای پیشین نیز به این نکته اشاره شد، شناخت نقاط ضعف و قوت خود، یکی از مهمترین راهبردهای خویشتنشناسی محسوب میشود که این مهم در تمام روابط، کیفیت رابطه را تحت تاثیر قرار میدهد، خواه این رابطه کاری باشد خواه غیرکاری (رابرت و همکاران، 2005).
2-2-9. عوامل تاثیر گذار بر خویشتن شناسی
آبنی(2002) در بیان عوامل تاثیرگذار بر خویشتنشناسی، به موارد زیر اشاره میکند:
1- عزت نفس(self-esteem)؛ که عبارت از قضاوت فرد در مورد ارزش شخصی خود است؛
2- طرح کلی خود(elf-schemata)؛ که به تعمیمها در مورد خود اشاره داشته و تحت تاثیر تجربیات گذشته میباشد؛
3- تعصب و پذیرش(dogmatism/acceptance)؛ که اشاره به میزان منعطف بودن فرد در موقعیتهای مختلف دارد؛