عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی

Business man observing fast speed dataflow.

121
Chi-Square
12.030
df
2
Asymp. Sig.
.002
a. Friedman Test
بر اساس خروجی نرم‌افزار، از آنجا که معیار تصمیم در جدول دوم برابر ۰۰۲/۰ شده است می توان گفت در سطح 95 درصد هر یک از عوامل ذکر شده در مدل تاثیر متمایزی در بهره‌وری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده رهبری مشارکتی بیشترین امتیاز، نیاز اساسی و مشارکت در تصمیم گیری در مرتبه دوم و سوم در بانک ملی قرار دارند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1- جمع‌بندی
به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع محدود، ماهیت علم اقتصاد است، و تخصیص بهینه منابع هدف این علم به شمار می‌رود. کوشش‌های اقتصادی همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل می‌تواند دستیابی به کارایی بالاتر باشد. بهره‌وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارایی است، که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان‌ها همواره در نظر دست‌اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. برخی بقا و تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادی را موکول به بهره‌وری و کارایی دانسته اند. پایین بودن سطح کارایی و بهره‌وری در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه می‌باشد و مساله عدم تشکیل سرمایه به مقدار کافی نیز بر مشکل فوق افزوده شده است. که علت این امر همانا ضعف نهادهای مالی و بازارهای مالی این کشور‌ها می‌باشد. زیرا نهادهای مالی و اعتباری هستند، که با تجهیز منابع و تخصیص آن‌ها به صورت کالا، می‌توانند هزینه‌های تامین مالی را کاهش دهند، و نرخ تشکیل سرمایه را افزایش دهند. کارایی صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه بانکی کمتر، ارایه خدمات با کیفیت بالاتر می‌باشد. نهادهای مالی کاراتر، در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های تامین مالی طرح و سرمایه‌گذاری می‌گردند. بنابراین کارایی نهادهای مالی و اعتباری منجر به رشد و توسعه بخش‌های مختلف خواهد شد.
در میان عوامل تولید، منابع انسانی با ارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل توسعه هر کشوری محسوب می‌شود. محققان و اندیشمندان بر این باور هستند، که کارکنان مهمترین منبع رقابت سازمان هستند، و سرمایه انسانی یک سازمان، موسسه یا شرکت، و در سطح فراتر سرمایه انسانی یک کشور، می‌تواند همه نیازهای استراتژیک را برآورده سازد. در واقع سرمایه انسانی مهم ترین زیر ساخت هر مجموعه یا سازمان است، و لذا بهره‌وری این عامل تولید می‌تواند در رشد و تعالی کل سازمان موثر واقع شود. در مطالعات انجام شده در سطح داخلی و خارجی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی را عموماً دو دسته عوامل شخصی و محیطی دانسته‌اند، که عوامل فردی یا شخصی شامل تجربه، میزان درآمد، سطح تحصیلات، سن و آموزش است. دسته دوم عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی عوامل محیطی هستند، که خود شامل؛ مشارکت، مناسبات اجتماعی، محتوای کار و خشنودی شغلی است.
با عنایت به موارد فوق، در این پایان نامه سعی بر آن شد عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق، بررسی تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران می‌باشد. بنابراین تحقیق با مساله دو و چند متغیری از نوع تحلیل معادلات ساختاری سرکار دارد. با توجه به اینکه مسأله چند متغیری از نوع همبستگی و همچنین مقیاس اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق فاصله‌ای است، بنابراین مناسب‌ترین روش برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق تحلیل معادلات ساختاری است. برای تجزیه تحلیل پس از وارد کردن اطلاعات خام پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 6 EQS برای تجزیه و تحلیل وارد شد. برای استفاده تحلیل معادلات ساختاری، بعضی از مفروضه‌ها باید قابل توجیه باشند. فاصله‌ای بودن مقیاس اندازه‌گیری، نرمال بودن توزیع متغیر مورد مطالعه، وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته و نبود رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل با یکدیگر از مفروضه‌های لازم برای این آزمون‌ها است. توزیع متغیرها با آزمون کولوموگرف اسمیرنف آزمون شده (فرض صفر نرمال بودن داده‌هاست) است. در گام بعدی مدل تحقیق در نرم افزار درج گردید، و در نهایت خروجی مدل استخراج گردید. لازم به ذکر است، از آنجا که تفاوت فراوانی مشاهده شده، و مورد انتظار معنا دار بوده، و واریانس باقیمانده و کوواریانس نسبتا کوچک است، بنابراین می‌توان گفت، مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، بین نیاز اساسی و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد. بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد، همچنین بین رهبری مشارکتی و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد. بنابر این فرضیه‌های تحقیق در بانک ملی در ادارات امور شعب جنوب تهران مورد تایید قرار گرفت.
از آنجا که ضرایب در مدل اثر هر چهار عامل معنا دار شده است، از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین K گروه استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه‌ها در بین گروه‌ها است. نتایج آزمون فرید من نشان داده است، معیار تصمیم برابر ۰۰۲/۰ شده است می‌توان گفت در سطح 95 در صد هر یک از عوامل ذکر شده در مدل تاثیر متمایزی در بهره‌وری دارند. بر اساس نتایج بدست آمده رهبری مشارکتی بیشترین امتیاز، نیاز اساسی و مشارکت در تصمیم گیری در مرتبه دوم و سوم در بانک ملی قرار دارند.
5-1-1- نتایج ب
ررسی فرایض
فرایض پژوهش به شرح زیر می‌باشد:
1 – تأمین نیازهای اساسی کارکنان موجب افزایش بهره‌وری آن‌ها می شود.