عوامل موثر بر بهره وری در سطح فردی، اعتماد سازمانی

تجهیزات اداری
وسایل نقلیه
ساختمان های اداری و غیراداری
-انرژی
مجموع مبالغ پرداخت شده برای خرید و تهیه حامل های انرژی مصرف شده در سازمان در طول سال به عنوان ارزش انرژی مصرف شده قلمداد می شود. انرژی مصرف شده در سازمان به دو صورت فیزیکی (مقداری) و ریالی میتواند محاسبه شود.
در حالت اول مقادیر مصرفی حامل های انرژی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، گاز مایع ، گاز طبیعی و برق با استفاده از ضرایب تبدیل حامل های انرژی به واحد یکسان “کالری” معادل “بشکه نفت خام” تبدیل می شود.
در حالت دوم مبالغ پرداخت شده برای خرید و تهیه حامل های فوق الذکر در طول سال با هم دیگر جمع شده و به عنوان ارزش ریالی انرژی مصرف شده قلمداد میشود. تهیه اطلاعات ارزش انرژی مصرف شده از سهولت بیشتری برخوردار می باشد و لذا توصیه می شود در محاسبه این نهاده از این روش استفاده شود.
-مواد
میزان مصرف نهاده های مادی (مواد خام یا کالاهای واسطه ای)در تولید کالاها و خدمات سازمان را نشان میدهد. به طوری که کالاها و خدماتی که در جریان تولید کالا و یا ارایه خدمات مصرف می شوند به عنوان مصارف واسطه محسوب می گردند.
-خدمات (هزینه های کار غیرمستقیم)
نهاده های خدماتی هزینه های منابع غیرمستقیم و پشتیبان تولید کالاها و خدمات سازمان را نشان می دهند که در تولید کالاها و خدمات انجام آن هزینه ها ضروری است. این نهاده ها شامل تبلیغات، تحقیق و توسعه، روابط عمومی و … می باشند.
2.ستاده
ستاده (خروجی)کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده یک سازمان(و یا ترکیبی از آنها) در طول یک مقطع زمانی مشخص می باشند. ستانده ها در هر سازمانی با توجه به ماهیت کاری سازمان متفاوت است.
2-25- سنجش بهره وری فردی
با توجه به دشواری محاسبه بهره وری فردی،بطور تقریبی در بیشتر سازمان ها با تقسیم ارزش افزوده بر تعدادنیروی کار،میانگین بهره وری نیروی انسانی در نظر می گیرند که نشانگر بهره وری تک تک افراد نیست (رهنورد و خدابخش،1390).
2-26- عوامل موثر بر بهره وری در سطح فردی
رابینز(1997) در قالب یک مدل رفتاری،عوامل موثر بر بهره وری را در سه سطح فردی،گروهی و سازمانی نشان داده است که در سطح فردی عواملی مانند شخصیت،ارزش،نگرش،ادراک و توانایی های فردی به عنوان متغیرهای مستقل قابل بررسی هستند. مطابق نظر ارگان رفتار شهروندی عبارت است از رفتار فردی اختیاری و فرا وظیفه ای که کارکرد افراد را ارتقا می دهد.نتایج پژوهش های انجام شده توسط استاک و همکاران(2003) نشان می دهد؛بهره وری افراد از رفتار شهروندی نیز تاثیر می پذیرد.هرسی و گولد اسمیت(1980) انگیزش بالا در میان کارکنان را از عوامل کلیدی ارتقا بهره وری می دانند.تعهد سازمانی نیز در یافته های پژوهشی به عنوان متغیر مستقل در ارتقا بهره وری افراد شناسایی شده است(چن و همکاران،2006).به زعم پورتر و همکارانش(1974) تعهد سازمانی از عواملی است که در ارتقای بهره وری افراد موثر است.نویسندگانی مانند دابنی(2004) و رابینز تاثیر توانایی فردی را بر بهره وری تاکید کرده اند.اعتماد سازمانی نیز از متغیرهایی است که در مطالعات مربوط به ارتقای بهره وری مورد توجه قرار گرفته است.اعتماد سازمانی ادراک شده معرف وضعیتی روانی است که شخص را تشویق می کند داوطلبانه طبق انتظارات مثبت فرد دیگر رفتار کند.بررسی ها در خصوص اعتماد و بهره وری نشانگر رابطه مثبت بین این دو متغیر است(دی گیلدر،2003)حمایت سازمانی ادراک شده(ادراک فرد مبنب بر اینکه از طرف سازمتن حمایت می شود)دیگر متغیری است که در سطح فردی به عنوان عامل کلیدی در بهبود بهره وری مطرح شده است(بایرن و هوپ وارتر،2008)
عدالت سازمانی عبارت است از انصاف ادراک شده از توزیع ستاده ها و رویه هایی که برای برقراری این توزیع ها بکار گرفته می شوند(فولگر و ناوسکی،1989)نتایج بررسی ها نشانگر تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر بهره وری افراد در محیط های کاری است.نتایج مطالعات میان شخصیت و بهره وری نیز در سطح فردی رابطه برقرار کرده است(گودو،2008).شخصیت را می توان ویژگی پایدار تعریف کرد که در رفتار فرد تجلی می یابد.شخصیت فرد بوسیله دو عامل ارث و محیط تشکیل و با موقعیت های مختلف تعدیل می شود.سرانجام،دیگر ویژگی فردی نظیر تاهل،تحصیلات،گرایش و سن فرد بعنوان متغیرهای اثرگذار بر بهره وری از طرف برخی اندیشمندان مطرح شده اند(رابینز،1997).
2-27- شاخص های بهره وری
نسبت ستانده ( output) به نهاده (input) و یا نسبت خروجی به ورودی شاخص بهره وری نامیده میشود.
=شاخص بهره وری