عوامل موثر بر خلاقیت، نوع ساختار سازمانی

Abstract curly tendrils background.

لطفی (1373) در پژوهشی که بر روی نمونه ای به حجم 200 نفر (114 دختر – 86 پسر) در رشته های مختلف تحصیلی دبیرستان های تهران انجام داد به این نتیجه رسید بین منبع کنترل درونی و سازگاری اجتماعی رابطه ی مستقیم وجود دارد. در این پژوهش مشخص شد که وجود اختلال هویت جنسی در افرادی که دچار مسایل و مشکلات عاطفی، احساسی و هیجانی بیشتری در خانواده هستند، محتمل تر است (رضایی و همکاران، 1386).
احمدی (1383)، رحیمی نژاد (2001) و نجارپور استادی (1387) در پژوهش های متفاوتی نیز نشان دادند که بین جو عاطفی خانواده و بحران هویت، رابطه وجود دارد. روشندل (1387)، در پژوهشی عوامل موثر بر خلاقیت و موانع آن را بررسی و بیان می کند که خلاقیت کودکان هنگامی که والدین روابط و مناسبات اجتماعی امنی داشته باشند و نگران مسائل اجتماعی و روابط آن ها نیز نباشند، بیشتر شکوفا می شود. سعیدی (1385)، بهرامی (1384) و شیرالی و همکاران (1386) در پژوهش های متفاوتی نشان دادند کودکانی که والدین آن ها پر خاشگری و خشونت زوجی را تجربه کرده اند، در برابر تعارضات حساس تر بوده و سازگاری کمتری دارند. جاویدی (1379) در پژوهشی نشان داد بین جو عاطفی آزادمنشانه در خانواده با خلاقیت رابطه ی معناداری وجود دارد.
2-1-3- نتیجه گیری از مبانی نظری و تاریخچه پژوهش
براساس مبانی نظری و تحقیقات عملی انجام شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر در شکل شماره‌ی (2-1) نشان داده شده است.
ساختار توانا ساز
1- رسمیت تواناساز
2- تمرکز تواناساز
3- فرایند تواناساز
4- زمینه تواناساز
سازگاری دانشجویان
عاطفی
اجتماعی
تحصیلی
دلبستگی
ساختار بازدارنده
رسمیت بازدارنده
تمرکز بازدارنده
فرایند بازدارنده
زمینه تواناساز
شکل شماره ی (2-1): مدل مفهومی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی و سازگاری دانشجویان
در این مدل، متغیر های پنهان ساختار تواناساز و ساختار بازدارنده به عنوان متغیر های پیش بین دارای متغیر های آشکار رسمیت تواناساز، تمرکز تواناساز،‌ فرایند تواناساز و زمینه ی تواناساز و رسمیت بازدارنده، تمرکز بازدارنده، فرایند بازدارنده و زمینه ی بازدارنده می باشد و سازگاری به عنوان متغیر ملاک پنهان دارای متغیرهای آشکار عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و دلبستگی می باشد.
فصل سوم
روش شناسی
3-1- مقدمه
در این فصل روش پژوهش، جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش و اندازه گیری روایی و پایایی آن، روش جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری، روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش، گزارش می شود.
3-2- روش پژوهش