عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

جدول 4-26) نتایج مربوط به آزمون آنووا یک طرفه (نوع استخدام) ……………………………………………………………………. 122
جدول 4-27) مقایسه میانگین ها برحسب نوع استخدام ……………………………………………………………………………………… 123
جدول 5-1) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 130
ح
فهرست نمودارها
نمودار 2-1) مدل کِلِی در مورد پیروی …………………………………………………………………………………………………………………….. 39
نمودار 2-2) پیوستار پیروی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
نمودار 2-3) مدل باندورا در مورد پنداشت خودباوری …………………………………………………………………………………………….. 44
نمودار 2-4) الگوی رفتار شهروندی سازمانی ارگان …………………………………………………………………………………………………. 53
نمودار 2-5) عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 61
نمودار 2-6) هرم ایجاد ارزشهای شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 65
نمودار 4-1) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ……………………………………………………………………………. 78
نمودار 4-2) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن …………………………………………………………………………………… 79
نمودار 4-3) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان تحصیلات ………………………………………………………………. 80
نمودار 4-4) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سابقه کار ………………………………………………………………………….. 81
نمودار 4-5) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس نوع استخدام …………………………………………………………………….. 82
نمودار 4-6) ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیروی سازمانی ……………………………………… 86
نمودار 4-7) اعداد معناداری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیروی سازمانی ………………………………………………………. 87
نمودار 4-8) ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم پیروی سازمانی ………………………………………. 88
نمودار 4-9) اعداد معناداری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم پیروی سازمانی ………………………………………………………. 89
نمودار 4-10) ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سرمایه اجتماعی ………………………………….. 91