فدراسیون های ورزشی، اعتماد به نفس

Abstract Technology Binary code Background, Digital binary data Grid, Technology Concept.

کارمند خاطی را تنبیه نکرده است، بعد از تنبیه او تازه به فکر جمع آوری مدارک برمی آید که در مواردی این عمل حتی جنبه پرونده سازی نیز به خود می گیرد.(سعادت،1390،ص 320)
2-1-3-6 کوتاهی در مجازات
امروزه قانون اساسی و همچنین قوانین و مقررات استخدامی در اکثر جوامع، کارفرما را ملزم به رعایت اصول و ضوابط پیچیده و گاه، دست و پاگیری برای تنبیه کارکنان می نماید ولی این امر نباید مانع از ادای وظیفه مدیر شود و لازم است وی موقع برخورد با مشکل انضباطی، سریع و قاطعانه عمل کند. معمولاً سستی و سهل انگاری مدیر باعث پیچیده تر شدن مساله می گردد و اغلب کار به جایی می رسد که چاره ای نخواهد بود جز اینکه با تحمل زحمت و دردسر زیاد و برخورد شدید، مشکل را رفع کرد.(سعادت،1390،ص321)
دلایلی که موجب می شود رئیس از تنبیه سرباز زند عبارت است از:
مهارت، دانش و یا اعتماد به نفس کافی برای برخورد صحیح و موثر با مسائل انضباطی و مقابله با آن را ندارد.
مطمئن نیست که مدیران ارشد در سطوح بالاتر عمل او را تایید می نماید. حتی ممکن است نگران این باشد که او خود به خاطر تنبیه کارمندی مورد سرزنش قرار گیرد.
می داند که سایر رؤسا در واحدهای دیگر سازمان زیاد سختگیر نیستند و نمی خواهد تنها کسی باشد که به خاطر تخلف، کارکنان را مجازات می نماید.
تنبیه یک نفر را به خاطر تخلفی که می داند همه کارکنان مرتکب آن می گردند و مجازات نمی شوند درست نمی داند.
فکر می کند تنبیه به روابط دوستانه وی با کارمند (وسایرین) لطمه می زند؛ یا اینکه دوست دارد کارکنانش او را آدم خوبی بدانند و نمی خواهد به سختگیر بودن معروف گردد.
دلیل تراشی می کند؛ یعنی خلافکاری کارمند را به روی نمی آورد، به این دلیل که کارمند، خود می داند کارش خطا بوده است و صحبت درباره آن موردی ندارد.
در ثبت و ضبط اعمال خطای کارمند غفلت می نماید؛ در نتیجه سوابق و مدارکی وجود ندارد که با استناد به آن بتواند کارمند را تنبیه کند.
فصل دوم : ادبیات پژوهش
حقایق مساله برای رئیس روشن نیست و وی به اندازه کافی درباره تخلفی که انجام شده اطلاعات ندارد تا با اطمینان خاطر نسبت به تنبیه کارمند تصمیم بگیرد و اقدام کند.
چون رئیس در گذشته کارمند را به خاطر انجام تخلفی، مثلاً تأخیر، تنبیه نکرده است، حال نیز از تنبیه وی به خاطر همان تخلف چشم می پوشد تا به ظاهر در تصمیمات او تناقضی مشاهده نگردد(سعادت،1390،ص321).
2-2 بخش دوم : پیشینه پژوهش
در زمینه بررسی فنون رفتاری مرتبط با موضوعاتی چون تخلف،انضباط و تنبیه پژوهش های متعددی صورت گرفته است ولی تا کنون پژوهشی که به بررسی کارایی این مسایل بپردازد تا کنون انجام نشده(بهتر آن است که بگوییم محقق این پژوهش با آن مواجه نشده است).اما با این حال تعدادی از تحقیقات و پژوهشهایی که با موارد مطروحه در این پژوهش قرابتی داشته و پژوهشگر را در انجام این تحقیق یاری کردند در زیر آمده اند:
1- ارتباط ادراک از پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با اثربخشی کارکنان (ندایی و مظفری،1392)
هدف این تحقیق بررسی ارتباط پایگاه های قدرت روسای فدراسیون های ورزشی با اثربخشی کارکنان (هردو از دید کارکنان) بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فدراسیون های ورزشی شامل کارشناسان، روسای کمیته ها و دبیران کمیته ها بودند که از بین آنان 288 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسش نامه های پایگاه های قدرت ورزشی روسای فدراسیون با 15 سوال، پرسش نامه اثربخشی کارکنان با 20 سوال شامل (6 سوال استرس شغلی و رضایت شغلی، 4 سوال عملکرد شغلی و تمایل به ماندن در خدمت) ترجمه و تایید شد. سپس، با اظهارنظر تعدادی از متخصصان تربیت بدنی، روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها نیز تایید شد و با
فصل دوم : ادبیات پژوهش